Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.116.972

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 28 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ramowy program szkolenia

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin*)
instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4)instruktażu pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1234
1Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z

uwzględnieniem:

- elementów pomieszczenia pracy, w

którym ma pracować pracownik,

mających wpływ na warunki pracy

pracownika (np. oświetlenie

ogólne, ogrzewanie, wentylacja,

urządzenia techniczne, urządzenia

ochronne),

- elementów stanowiska roboczego

mających wpływ na bezpieczeństwo

i higienę pracy (np. pozycja przy

pracy, oświetlenie miejscowe,

wentylacja miejscowa, urządzenia

zabezpieczające, ostrzegawcze i

sygnalizacyjne, narzędzia,

surowce i produkty),

- przebiegu procesu pracy na

stanowisku pracy w nawiązaniu do

procesu produkcyjnego

(działalności) w całej komórce

organizacyjnej i zakładzie pracy,

22
b) omówienie czynników środowiska

pracy występujących przy

określonych czynnościach na

stanowisku pracy oraz zagrożeń,

jakie mogą stwarzać te czynniki,

wyników oceny ryzyka zawodowego

związanego z wykonywaną pracą i

sposobów ochrony przed

zagrożeniami, a także zasad

postępowania w razie wypadku lub

awarii,

c) przygotowanie wyposażenia

stanowiska roboczego do wykonywania

określonego zadania.

2Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.0,5-
3Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora0,5-
4Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora4-
5Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika1-
Razem:minimum 8minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.