Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.27.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych (Dz. U. Nr 72, poz. 314) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się ust. 2 i oznaczenia ust. 1,
2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Opłatę adiacencką ustala się w formie opłaty jednorazowej, po wybudowaniu każdego z urządzeń, o których mowa w § 2, jeżeli zostały stworzone warunki umożliwiające korzystanie z tych urządzeń lub podłączenie się do nich."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.