§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1721

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  2.
Dotychczasowe kwoty diet i limitów na noclegi określone w zmienianym załączniku do rozporządzenia w walutach narodowych następujących państw mogą być stosowane:
1)
dla Niderlandów - do dnia 27 stycznia 2002 r.,
2)
dla Irlandii - do dnia 9 lutego 2002 r.,
3)
dla Francji - do dnia 17 lutego 2002 r.,
4)
dla Austrii, Belgii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Luksemburga, Portugalii i Włoch - do dnia 28 lutego 2002 r.