§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1721

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
w ust. 3 wyrazy "stanowiącym własność pracownika" zastępuje się wyrazami "osobowym niebędącym własnością pracodawcy",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:

1) 0,4488 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,

2) 0,7195 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w ust. 4, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana stawki następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.