Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.207.1498

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 31 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłaty za przyłączenie do sieci ustala się dla podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej:

1) I, II, III oraz VI - przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci - na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;

2) IV i V oraz VI - przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci - na podstawie stawek opłat kalkulowanych na zasadach określonych w art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy oraz w zależności od rodzaju stawki odpowiednio do wielkości mocy przyłączeniowej, długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka (napowietrzne lub kablowe).",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W nakładach, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy, uwzględnia się wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakup materiałów do budowy odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów do sieci z uwzględnieniem długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbędnych prób, a także koszty uzyskania praw do nieruchomości oraz zajęcia terenu, niezbędnych do budowy lub eksploatacji urządzeń.",

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Za zwiększenie mocy przyłączeniowej, dokonywanej na wniosek danego podmiotu zakwalifikowanego do:

1) grup przyłączeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - pobiera się opłatę w takiej wysokości, jak opłatę za przyłączenie do sieci, ustalaną stosownie do ust. 1;

2) grup przyłączeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy przyłączeniowej.";

2) w § 18:
a) w ust. 3 oznaczenia symboli KSW oraz ESJ otrzymują brzmienie:

"KSW - koszty usług dodatkowych polegających na utrzymywaniu wymaganego stanu krajowego systemu elektroenergetycznego, świadczonych przez zarządcę kontraktów, o którym mowa w § 26, na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego poprzez wykonanie postanowień umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej umożliwiających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w art. 45 ust. 1a ustawy, zwanych dalej "umowami długoterminowymi", przyjęte do kalkulacji taryfy operatora systemu przesyłowego, zatwierdzonej na rok 2007;

ESJ - ilość energii elektrycznej planowaną do pobrania z sieci krajowego systemu elektroenergetycznego przez odbiorców [w MWh lub kWh] przyjętą do kalkulacji taryfy operatora systemu przesyłowego, zatwierdzonej na rok 2007.",

b) uchyla się ust. 4;
3) w § 20 w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) nadzór nad wykonawcami niezależnymi od przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującymi prace w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością danego przedsiębiorstwa energetycznego;

7) wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt 6, oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego;";

4) w § 22 uchyla się ust. 2;
5) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawkę opłaty abonamentowej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3, kalkuluje się na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą.";

6) w § 27 oznaczenia symboli SoSW i Es otrzymują brzmienie:

"SoSW - składnik wyrównawczy stawki systemowej [w zł/MWh lub zł/kWh], o którym mowa w § 18 ust. 3;

Es - ilość energii elektrycznej pobierana przez odbiorców z sieci krajowego systemu elektroenergetycznego [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy].";

7) w § 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłatę za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla danego poziomu napięć znamionowych, w okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, oblicza się według wzoru:

Opoi = SSVn x Pi + SZVn x Epi + kos x SoSJ x Eos + kok x SoSJ x Eok + Sr x Ewp + kos x SoSW x Eosw + koi x SoSW x Eokw + Spr x Esn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Opoi - opłatę za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej obliczoną dla danego odbiorcy, w tym operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem oraz przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi kompleksowe [w zł];

SSVn - składnik stały stawki sieciowej za okres rozliczeniowy [w zł/MW lub zł/kW mocy umownej lub w zł/miesiąc dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym];

Pi - moc umowną określoną dla danego odbiorcy, w tym dla operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędącego operatorem oraz przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi kompleksowe [w MW lub kW lub ilość miesięcy dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym];

SZVn - składnik zmienny stawki sieciowej [w zł/MWh lub zł/kWh];

Epi - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez danego odbiorcę, w tym przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące operatorem oraz przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi kompleksowe [w MWh lub kWh w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie];

kos - współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 1;

SoSJ - składnik jakościowy stawki systemowej, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Eos - ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh];

kok - współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 2;

Eok - ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 2 [w MWh];

Sr - stawkę rynkową [w zł/MWh];

Ewp - ilość energii elektrycznej przeznaczonej do wymiany pomiędzy krajowym systemem elektroenergetycznym a państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, określoną w umowach handlowych sprzedaży energii elektrycznej przedkładanych do właściwego operatora [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

koi - współczynnik udziału odbiorców innych, niż określonych w ust. 3 pkt 1, w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w taryfie na 2007 r.;

SoSW - składnik wyrównawczy stawki systemowej, o którym mowa w § 18 ust. 3 [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Eosw - ilość energii pobierana przez odbiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1, z sieci krajowego systemu elektroenergetycznego [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

Eokw - ilość energii pobierana przez odbiorców z sieci krajowego systemu elektroenergetycznego, z wyłączeniem odbiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

Spr - stawkę rozliczeniową [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Esn - ilość energii elektrycznej określoną w zgłoszonych do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i przedłożonych do realizacji grafikach handlowych, odbieraną w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy].",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wytwórca przyłączony do sieci operatora systemu elektroenergetycznego sprzedający energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci lub instalacji lub urządzeń tego wytwórcy, działając w swoim imieniu, ale na rzecz tego operatora, pobiera od odbiorcy opłatę systemową w części wynikającej ze składnika jakościowego, z zastrzeżeniem ust. 5, obliczoną według wzoru:

Oos = kos x SoSJ x Eos + kok x SoSJ x Eokw

gdzie poszczególne składniki oznaczają:

kos - współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 1;

SoSJ - składnik jakościowy stawki systemowej określony w taryfie operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączony wytwórca [w zł/MWh lub zł/kWh];

Eos - ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub kWh];

kok - współczynnik udziału odbiorcy w pokrywaniu kosztów systemowych, ustalony w sposób określony w ust. 3 pkt 2;

Eokw - ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci lub instalacji lub urządzeń wytwórcy przyłączonego do sieci operatora systemu elektroenergetycznego, z wyłączeniem odbiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub kWh].",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy wytwórca jest przyłączony jednocześnie do sieci operatora systemu przesyłowego i sieci operatora systemu dystrybucyjnego, opłata systemowa, o której mowa w ust. 4, jest pobierana przez tego wytwórcę na rzecz operatora systemu przesyłowego.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Opłatę za usługi przesyłania energii elektrycznej, oznaczoną symolem "Opn", dla przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się sprzedażą energii elektrycznej lub jej obrotem [w zł za okres rozliczeniowy] oblicza się według wzoru:

Opn = Spr x Esn + Sr x Ewp

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Spr - stawkę rozliczeniową [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Esn - ilość energii elektrycznej określoną w zgłoszonych do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i przedłożonych do realizacji grafikach handlowych, odbieraną w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

Sr - stawkę rynkową [w zł/MWh lub w zł/kWh];

Ewp - ilość energii elektrycznej przeznaczoną do wymiany pomiędzy krajowym systemem elektroenergetycznym a państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, określoną w umowach handlowych sprzedaży energii elektrycznej przedkładanych do właściwego operatora [w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy].";

8) w § 41:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Wartość współczynnika mocy tgφ określa się jako iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej [w Mvarh lub kvarh] i energii czynnej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana ta kontrola [w MWh lub kWh], z zastrzeżeniem ust. 6.",

b) w ust. 5 oznaczenie symbolu tgφ otrzymuje brzmienie:

"tgφ - współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej,",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym opłatę wynikającą z iloczynu całej ilości energii biernej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i ustalonej w taryfie krotności "k" ceny energii elektrycznej [w zł/MWh lub zł/kWh], o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowiązującej w dniu zatwierdzenia taryfy.";

9) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

"§ 43a. 1. W przypadku gdy wartość mocy umownej wyznaczonej w sposób, o którym mowa w § 17 ust. 4, spowoduje nadmierny, jednorazowy wzrost opłat wynikających ze składnika stałego stawki sieciowej w stosunku do opłat ponoszonych według taryfy zatwierdzonej na rok 2007, w umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartej pomiędzy operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ustala się współczynniki redukujące wartość tej mocy.

2. Współczynniki redukujące, o których mowa w ust. 1, ustala się jednorazowo, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2010 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.