Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.51.264

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Na podstawie art. 3 ust. 6, art. 7 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3-13 oraz ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 74) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1984 r. Nr 20, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu:

"§ 50a. Przedsiębiorstwa przemysłu ziemniaczanego, zielarskiego i lniarskiego, prowadzące kontraktację, skup, przerób i sprzedaż materiału siewnego i szkółkarskiego, mogą tworzyć fundusz ryzyka i przeznaczać jego środki na zasadach określonych w § 67 ust. 1 i 2.";

2) w § 57 w ust. 7 na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: "albo zakładowy fundusz mieszkaniowy.";
3) w § 58 w ust. 2:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy: "oraz utrzymania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zgodnie z odrębnymi przepisami",
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) refundację części kosztów poniesionych na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 53,5% obowiązującej stawki.";

4) w § 63 ust. 2 skreśla się;
5) w § 65 po wyrazach: "§ 58 ust. 2" dodaje się wyrazy: "pkt 1-3";
6) w § 66 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Część marży, o której mowa w ust. 1, pobranej przez przedsiębiorstwo przy sprzedaży materiału siewnego jest przekazywana przedsiębiorstwom, które zajmują się hodowlą zachowawczą roślin, na utworzenie funduszu hodowli roślin.

4. Przedsiębiorstwo, które zajmuje się hodowlą roślin, może przekazać część środków funduszu hodowli roślin na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa i na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie hodowli w ramach zrzeszenia.";

7) w § 68 po wyrazach: "§ 58 ust. 2" dodaje się wyrazy: "pkt 1-3";
8) po § 72 dodaje się § 72a w brzmieniu:

"§ 72a. 1. Środki finansowe pochodzące z wpłat przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych, dla których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub wojewoda, na rachunki scentralizowane z tytułu nadwyżek wyników przeszacowania zapasów, obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród oraz środki budżetowe, przeznaczone na refundację kosztów poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 14% obowiązującej stawki, są gromadzone na utworzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej scentralizowanym rachunku wyrównawczym.

2. Środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, są przeznaczone na pomoc finansową dla przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych prowadzących działalność w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych, z tym że środki pochodzące z wpłat nadwyżek wyników przeszacowania zapasów oraz obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród mogą być przeznaczone wyłącznie na zasilenie funduszów przedsiębiorstw.

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określa szczegółowe zasady oraz tryb gromadzenia i wykorzystywania środków scentralizowanego rachunku wyrównawczego.

4. Ministrowie Sprawiedliwości oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a także Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk mogą tworzyć dla przedsiębiorstw gospodarki rolnej, dla których są organami założycielskimi, scentralizowany rachunek wyrównawczy ze środków i na cele, o których mowa w ust. 1 i 2, określając zasady oraz tryb gromadzenia i wykorzystywania środków tego rachunku.";

9) dodaje się § 101 i 102 w brzmieniu:

"§ 101. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1985 r. przedsiębiorstwom gospodarki rolnej i państwowym gospodarstwom rolnym oraz przedsiębiorstwom określonym w § 65 i 68 są przyznawane dotacje w wysokości określonej w ustawie budżetowej na utrzymanie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Do dotacji wymienionych w ust. 1 stosuje się przepis § 60.

§ 102. Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i państwowe gospodarstwa rolne mogą nie wykorzystane na koniec roku obrachunkowego 1983/1984 środki funduszu rozwoju przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu mieszkaniowego."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.