Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.98.633

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

Na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, przewodniczący komisji konkursowej albo, z jego upoważnienia, sekretarz komisji odmawia dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie. Przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia jest niedopuszczalne.

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "ustawą", przewodniczący komisji konkursowej albo, z jego upoważnienia, sekretarz komisji wzywa kandydata listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego listu, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji konkursowej albo, z jego upoważnienia, sekretarz komisji zawiadamia kandydata listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu.";

3) w § 5 w ust. 2:
a) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem,
b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wykaz tytułów aktów prawnych, o których mowa w § 17 ust. 2.";

4) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Test konkursowy jest przekazywany poszczególnym zespołom nadzorującym przebieg testu, o których mowa w art. 17 ust. 15 ustawy, w dniu wyznaczonym jako termin testu konkursowego, nie wcześniej niż na 2 godziny przed jego rozpoczęciem, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie. Przekazanie testu potwierdzają członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu oraz jeden z członków tego zespołu po uprzednim sprawdzeniu, czy przesyłka jest w stanie nienaruszonym.";

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń komisja konkursowa ocenia, czy kandydaci spełniają wymagania określone w art. 22 pkt 1, 3-5 ustawy.";

6) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Otwarcie kopert z kluczem rozwiązań albo z kryteriami oceny pracy pisemnej następuje komisyjnie po zakończeniu, odpowiednio, pierwszego i drugiego etapu konkursu.";

7) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Godziny rejestracji kandydatów określa przewodniczący komisji konkursowej nie później niż 14 dni przed terminem testu konkursowego, po czym informacje te zostają zamieszczone przez Dyrektora Krajowej Szkoły na stronie internetowej Krajowej Szkoły i w jej siedzibie.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Niezgłoszenie się kandydata do rejestracji w wyznaczonych godzinach, niezależnie od przyczyny, uznaje się za odstąpienie od udziału w konkursie.";

8) w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W trakcie testu konkursowego kandydat może opuścić salę tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji konkursowej albo członka komisji konkursowej kierującego pracami zespołu nadzorującego przebieg testu bądź upoważnionego członka komisji konkursowej albo tego zespołu. Po uzyskaniu zgody kandydat może opuścić salę pod nadzorem wyznaczonego członka komisji albo zespołu.

3. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje test przewodniczącemu komisji konkursowej albo członkowi komisji konkursowej kierującemu pracami zespołu nadzorującego przebieg testu bądź upoważnionemu członkowi komisji konkursowej albo tego zespołu, którzy odnotowują na teście godzinę wyjścia, a następnie powrotu kandydata do sali.";

9) w § 14:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wybór odpowiedzi następuje poprzez zakreślenie jednej z czterech propozycji odpowiedzi na pytanie. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Test konkursowy trwa 180 minut liczonych od momentu zebrania przez komisję konkursową kopert, o których mowa w § 11 ust. 3.";

10) w § 16 uchyla się ust. 1;
11) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Praca pisemna trwa 180 minut.";

12) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Komisja konkursowa przystępuje do sprawdzenia prac pisemnych niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu konkursu i w terminie nie dłuższym niż 30 dni ogłasza jego wyniki.

3. Do pracy pisemnej stosuje się odpowiednio przepisy § 12, § 13 i § 14 ust. 3 zdanie drugie.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.