Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.109.521

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 września 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163 i Nr 105, poz. 509) oraz art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 i z 1994 r. Nr 5, poz. 19), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
wyrazy "- poradniach wychowawczo-zawodowych" zastępuje się wyrazami "- ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych",
b)
wyrazy "- poradniach pedagogiczno-psychologicznych" zastępuje się wyrazami "- poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych",
2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska opiekunki dzieci do lat 3 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych posiada również osoba, która legitymuje się świadectwem dojrzałości, posiada zawód opiekunki dziecięcej i ma przygotowanie pedagogiczne."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.