Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.14.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 16, poz. 90) zarządza się, co następuje:
W § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 26, poz. 136) lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów wniosków w sprawach ustalania liczby zastępców naczelników miast i dzielnic oraz określania miast (miast i gmin), w których w myśl obowiązujących przepisów mogą być powoływani zastępcy naczelników miast (miast i gmin),".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1980 r.