§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.160.995

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.