§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.160.995

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2008 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 oraz z 2006 r. Nr 231, poz. 1687) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:
6aPrzeszczepienie trzustki
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:
6aPrzeszczepienie trzustkiŚwiadczenie wysokospecjalistyczne obejmuje:
1) identyfikację dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu;
2) hospitalizację dawcy w okresie od stwierdzenia śmierci mózgowej do pobrania narządu wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu czynności narządów;
3) pobranie trzustki;
4) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;
5) typowanie tkankowe;
6) przygotowanie pacjenta do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania świadczenia, włączając w to transport biorcy;
7) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
8) leczenie pacjenta w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia;
9) ocenę wyników;
10) działalność pomocniczą2)