Zm.: rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.71.343

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8, Nr 19, poz. 68 i Nr 27, poz. 111, z 1989 r. Nr 73, poz. 436 i z 1990 r. Nr 53, poz. 306) oraz art. 125 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517, z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 213) w związku z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu (Dz. U. Nr 5, poz. 21, z 1982 r. Nr 45, poz. 301, z 1986 r. Nr 38, poz. 190, z 1990 r. Nr 61, poz. 356 i z 1992 r. Nr 80, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy: "łódzkiego", "piotrkowskiego", "płockiego", "sieradzkiego", "skierniewickiego";
2)
w § 3:
a)
w pkt 5 skreśla się wyraz "kaliskiego",
b)
dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu:

"5) Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi - dla obszaru województw: kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego, sieradzkiego i skierniewickiego",

c)
dotychczasowe pkt 5 i 6 otrzymują oznaczenie pkt 6 i 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że działalność orzeczniczą Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi rozpoczyna z dniem 1 listopada 1993 r.