§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.207.2118

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku kiedy umowa o pracę ze stażystą lekarzem dentystą jest zawarta z lekarzem dentystą prowadzącym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, funkcję koordynatora pełni ten lekarz.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, umowa na wykonywanie czynności określonych w ust. 5 i 6 jest zawierana pomiędzy koordynatorem a właściwym marszałkiem województwa.";

2)
w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Stażysta, który ubiega się o potwierdzenie zaliczenia stażu, składa we właściwej okręgowej izbie lekarskiej wypełnioną ankietę, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3.

4. Okręgowa izba lekarska na podstawie wypełnionych ankiet, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3, dokonuje oceny stażu i przekazuje tę ocenę oraz zbiorcze wyniki ankiet marszałkowi województwa, wojewodzie oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.";

3)
w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Egzaminy odbywają się jednocześnie w całym kraju:

1) do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia dla lekarza kończącego staż podyplomowy,

2) do dnia 15 października lub do dnia 15 marca dla lekarza dentysty kończącego staż podyplomowy

- odpowiednio dla stażu rozpoczętego w dniu 1 października lub 1 marca poprzedniego roku, w terminie i w miejscach ustalonych przez dyrektora CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.";

4)
w § 18:
a)
w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) sprawdzenie tożsamości osoby przystępującej do egzaminu oraz sprawdzenie posiadania przez nią dokumentu potwierdzającego zaliczenie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor CEM ustala listę zdających w danej sesji egzaminacyjnej oraz zawiadamia zdającego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.";

5)
w § 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie

"1. Lekarz, lekarz dentysta przystępujący do egzaminu, o którym mowa w § 16 ust. 1, przedkłada w dniu egzaminu zespołowi egzaminacyjnemu, o którym mowa w § 18 ust. 3:

1) dokument potwierdzający tożsamość;

2) kartę stażu podyplomowego z dokonanym przez koordynatora stażu zaliczeniem stażu podyplomowego albo

3) decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i kartę stażu podyplomowego z dokonanym przez koordynatora stażu zaliczeniem stażu podyplomowego w części nieobjętej decyzją ministra.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Okręgowa izba lekarska w terminie 30 dni poprzedzających termin egzaminu, o którym mowa w § 16 ust. 1, przekazuje CEM listę lekarzy lub lekarzy dentystów, odbywających staż na jej terenie, oraz listę lekarzy, lekarzy dentystów, którym minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające:

1) imię i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

2) numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia w odniesieniu do lekarza cudzoziemca;

3) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

4) numer rejestru okręgowej izby lekarskiej;

5) adres do korespondencji;

6) informację o ukończonej uczelni medycznej;

7) informację o miejscu odbywania stażu;

8) numer karty stażu podyplomowego nadany przez okręgową izbę lekarską.",

d)
uchyla się ust. 4;
6)
w § 20 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. O wynikach egzaminów CEM zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia oraz właściwą okręgową izbę lekarską.

3. CEM w terminie do 7 dni od daty egzaminu ogłasza na swojej stronie internetowej wyniki egzaminu w postaci: nadany przez CEM numer kodowy zdającego - wyrażoną w procentach liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi.";

7)
w § 21:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, CEM przekazuje lekarzowi, lekarzowi dentyście w terminie do 14 dni od dnia złożenia egzaminu.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Kopię świadectwa, o którym mowa w ust. 1, CEM przekazuje właściwej okręgowej radzie lekarskiej w terminie, o którym mowa w ust. 2.";

8)
w § 24:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podmiotowi wymienionemu w ust. 1 pkt 1

- obejmują:

a) wynagrodzenia stażystów oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o ile podmiot tworzy ten fundusz,

b) ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu,

c) w przypadku podmiotu zatrudniającego lekarza dentystę stażystę również dofinansowanie kosztów materiałowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu przez tego stażystę;",

b)
w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w ust. 2 pkt 1 lit. c - 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę.".