Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.172.1338

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 218, poz. 1396) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - kadetowi szkoły podoficerskiej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 35 % najniższego uposażenia.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - elewowi ośrodka szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 20 % najniższego uposażenia.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278.