Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.187.1323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową", z uwzględnieniem, że stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i prokuratora Biura Lustracyjnego stanowi 1,5 stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej:

Lp.StanowiskoWielokrotność kwoty bazowej
1prokurator Prokuratury Krajowej, prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Biura Lustracyjnego6,9
2prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddziałowego biura lustracyjnego4,6
3prokurator prokuratury okręgowej3,9
4prokurator prokuratury rejonowej3,3
5asesor prokuratury2,5
6aplikant:
- w pierwszym roku pracy0,9
- w drugim i w następnym roku pracy1,0"
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Przepisy rozporządzenia określające stawki podstawowe i stawki dodatku funkcyjnego mają zastosowanie do wynagrodzeń prokuratorów Biura Lustracyjnego i prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych od dnia 15 marca 2007 r.
2.  Przepisy rozporządzenia określające stawkę dodatku funkcyjnego zastępcy naczelnika wydziału w biurze Prokuratury Krajowej mają zastosowanie od dnia 12 lipca 2007 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1357, z 2004 r. Nr 170, poz. 1788, z 2005 r. Nr 205, poz. 1695 oraz z 2006 r. Nr 139, poz. 987.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.Stanowisko (funkcja)Stawka
123
1Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej,

dyrektor Biura Lustracyjnego,

prokurator apelacyjny,

prokurator okręgowy,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

9
2zastępca dyrektora biura w Prokuraturze Krajowej,

zastępca prokuratora apelacyjnego,

zastępca prokuratora okręgowego,

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

8
3naczelnik wydziału w biurze Prokuratury Krajowej, w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,

naczelnik wydziału Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego,

kierownik samodzielnego działu w prokuraturze apelacyjnej i okręgowej,

prokurator rejonowy,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

prokurator delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

7
4zastępca naczelnika wydziału w biurze Prokuratury Krajowej,

kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,

wizytator w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze apelacyjnej i w okręgowej,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

prokurator delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

6
5zastępca prokuratora rejonowego,

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

5
6kierownik szkolenia,

rzecznik prasowy,

rzecznik dyscyplinarny

4
7kierownik działu w prokuraturze rejonowej3
8kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej2
9kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej1