Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.128.893

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253 oraz z 2005 r. Nr 56, poz. 489 i Nr 181, poz. 1502) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 329,7444 ha położone na terenach miast: Iłża, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów i Szydłowiec oraz gmin: Mniszków, Morawica i Tułowice.";

2)
szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE"

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 329,7444 ha, położonych w województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim, na terenie miast: Iłża, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów i Szydłowiec oraz gmin: Mniszków, Morawica i Tułowice.

Podstrefa Starachowice

Podstrefa położona jest na terenie miasta Starachowice i składa się z ośmiu obszarów o łącznej powierzchni 171,7444 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 145,7280 ha

Obręb 01, arkusze mapy nr: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Granica biegnie od punktu nr 5992 zlokalizowanego w północnym narożniku działki 163/8, wspólnego dla działek: 163/7 i 162/5. Od punktu nr 5992 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 5927. Odcinek od punktu nr 5992 do punktu nr 5927 stanowi granicę działek: 162/5 i 163/8. Z punktu nr 5927 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 5928, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną, północną stroną toru próbnych jazd, przez punkty nr: 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948 do punktu nr 5949. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę działki 162/5 z działkami: 162/38 i 162/18. Od punktu nr 5949, który jest punktem granicznym między działkami: 3/10, 3/16, 162/5 i 162/18, granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 6036, 6037, 6038 do punktu nr 6039, na którym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 6040, 6424, 6407, 6045, 6042, 6043 do punktu nr 1107 i dalej południową krawędzią ul. Bugaj, przez punkty nr: 6326, 264, do punktu nr 265. W punkcie nr 265 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 269, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 268, następnie skręca w kierunku północnym i linią prostą biegnie do punktu nr 266. Od punktu nr 266 biegnie południową krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 267. Opisany odcinek od punktu nr 5949 do punktu nr 267 stanowi granicę między działkami: 3/10, 3/9, 20, 23 a działkami: 3/16, 3/11, 3/4, 21/1, 21/2, 22 i 24. Od punktu nr 267 granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez punkty nr: 1229, 1186, 1184, 1182, 1228 do punktu nr 1189. Odcinek od punktu nr 267 do punktu nr 1189 stanowi granicę między działką 24 a działkami: 26 i 25. W punkcie nr 1189 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 1190 do punktu nr 1211 po granicy między działkami: 25 i 162/17. Od punktu nr 1211, który jest punktem granicznym między działkami: 162/17, 25, 27, 15 i 328, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, prawą stroną działki 328, przez punkty nr: 1211, 6083, 6084, 1219, 1221, 1223, 1224, 1227, do punktu nr 1191, następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim do punktu nr 1456. W punkcie nr 1456 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 1595, 1591 do punktu nr 1462 po granicy między działkami: 151/1204, 331, 327/64, 327/94, 327/46. Od punktu nr 1462 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 4088 do punktu nr 6377 południową linią rozgraniczającą działkę 151/1204, będącą w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Starachowice, z działką 327/101. W punkcie nr 6377 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 6378 biegnie linią prostą do punktu nr 6379. Odcinek od punktu nr 6377 do punktu nr 6379 stanowi granicę między działkami: 327/101, 327/99, 327/102, 327/100. W punkcie nr 6379 granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 4059, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1455. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działkami: 327/88 i 327/100. Od punktu nr 1455 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1457, następnie załamuje się w kierunku południowym i linią prostą dochodzi do punktu nr 1450. Dalej załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1446, 1442 do punktu nr 1166. Odcinek od punktu nr 1455 do punktu nr 1166 stanowi granicę między działkami: 347, 332, 348 oraz 350 (droga dojazdowa do ul. Radomskiej). Z punktu nr 1166 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1157, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 792, 0275, 1156, 1155, 0276, 1137, 1113, 1096 do punktu nr 1095. W punkcie nr 1095 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 1454, 1452, 1449 do punktu nr 624. Odcinek od punktu nr 1166 do punktu nr 624 stanowi granicę między działkami: 327/88, 327/48, 327/49, 327/117, 327/118, 727/7 i działkami: 351/4, 352, 327/3, 724, 727/1. Od punktu nr 624 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 625, który jest punktem granicznym działek: 727/1, 729/5, 729/20. W punkcie nr 625 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1568, 1569, 1570, 1571 do punktu nr 1572. Odcinek od punktu nr 625 do punktu nr 1572 stanowi granicę między działkami: 729/20, 729/22 a działkami: 729/5, 730, 732. W punkcie nr 1572 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 5650, 1573 do punktu nr 1574, gdzie pod kątem prostym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 1576, 2372, 1585, 1586 do punktu nr 1559. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 1583 i 1584 dochodzi do punktu nr 2-30. W punkcie nr 2-30 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 2-31, 2-32, 2-33 do punktu nr 1582. Odcinek od punktu nr 1572 do punktu nr 2-30 stanowi granicę między działkami: 729/22, 729/38 i 734 a działkami: 732, 731, 730, 733. Od punktu nr 2-30 do punktu nr 1582 granica biegnie prawą stroną ul. Radomskiej, między działką 734 a granicą obrębu nr 02. Od punktu nr 1582, który jest punktem granicznym działek: 734 i 729/38, granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu nr 01 i nr 02, ul. Radomską, linią łamaną przez punkty nr: 2-34, 5651, 2-35, 2-36, 5766, 2-37, 6200, 6199, 6198, 6168, 2-38, 2-39, 5693, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, do punktu nr 2-47 i stanowi granicę działek: 729/16, 729/17, 729/39, 729/40, 729/41, 729/42, 729/35, 729/28, 729/24 i 3/2. W punkcie nr 2-47 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5634, 5635 do punktu nr 1664, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 5821, 1665 i 1666 dochodzi do punktu nr 1667. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 1668, 1669 do punktu nr 1670. Odcinek od punktu nr 2-47 do punktu nr 1670 stanowi granicę między działkami: 729/24, 729/28, 729/13 a działkami: 742, 729/14 i 740. W punkcie nr 1670 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną krawędzią ul. 1-go Maja przez punkty nr: 1671, 1677, 1672, 1433, 1837, 1648, 5876, 5865, 1650, 1651, 1652, 1653 do punktu nr 5878. W punkcie nr 5878 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 5881, 5882, 5884, 5885 do punktu nr 5886. Tu skręca w kierunku południowym i dalej biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez punkty nr: 1658, 1659, 1666 do punktu nr 1661. Tu skręca w kierunku południowym i dalej biegnie w kierunku południowym, linią łamaną, przez punkty nr: 1656, 1657, 5886, 1658, 1659, 1660 do punktu nr 1661. Od punktu nr 1661 biegnie w kierunku zachodnim północną krawędzią ul. 1-go Maja przez punkty nr: 2320, 6641, 2321, 6645, 2322, 6647, 6594, 2323, 2324 do punktu nr 6596. W tym miejscu załamuje się na północ i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 6601, 2316, 2424, 2318, 2317, 1165, 1765, 1833, 1733, 1732 do punktu nr 1597. Odcinek od punktu nr 1670 do punktu nr 1597 stanowi granicę działek: 729/13, 729/3, 727/15, 327/51, 327/112, 723/7, 723/6, 723/5, 723/4, 327/31 z działkami: 742, 741, 721, 722, 86. W punkcie nr 1597 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1598, 5724, 9744, 5725, 5740, 5726 do punktu nr 5727 i dalej linią prostą przez punkty nr: 5990, 5728, 5986 dochodzi do punktu nr 5991. Odcinek od punktu nr 1597 do punktu nr 5727 stanowi granicę działek: 327/39, 327/85, 327/86, 327/108, 163/17, 163/18, 163/4, 163/13 z działkami: 86, 327/45, 327/44, 163/2. W punkcie nr 5991 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 5983, 5984, 5985, 5978, 5979 do punktu nr 5992, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 5991 do punktu nr 5992 stanowi granicę między działkami: 163/7, 163/6 a działkami: 163/13, 163/9, 163/8.

Obszar nr 1(A) - o powierzchni 1,7299 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1162 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 10, wspólnego dla działek: 10, 11 i 20, w kierunku zachodnim północną krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 1109, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 1108 i przez punkt nr 1161 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1116. Odcinek od punktu nr 1162 do punktu nr 1116 stanowi granicę między działkami: 10 oraz 3 i 9. Od punktu nr 1116 granica biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 1117, 1121, 1119, 1126, 1127, 1129 do punktu nr 1131, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1162, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1116 do punktu nr 1162 stanowi granicę między działkami: 10 i 11.

Obszar nr 1(B) - o powierzchni 0,8479 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1181 złokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 12, wspólnego dla działek: 12, 13 i 20, w kierunku zachodnim, północną krawędzią ul. Bugaj do punktu nr 1110. Odcinek od punktu nr 1181 do punktu nr 1110 stanowi granicę działek: 12 i 20. W punkcie nr 1110 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1133, 1132, 1130, 1128 do punktu nr 1140. Wyżej wymieniony odcinek stanowi granicę między działkami: 12 i 11. Od punktu nr 1140 granica biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1125, 1122, 1118, 1115, 1114, 1172 do punktu nr 1188. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1187, 1185, 1183 do punktu nr 1181, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1140 do punktu nr 1181 stanowi granicę między działkami 12 i 13.

Obszar nr 2 - o powierzchni 2,2770 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 1090, będącego południowym narożnikiem działki 5/8, przez punkty nr: 1086, 1099 w kierunku północnym do punktu nr 1100. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1101, 1102, 1103, 1104, północną krawędzią działek: 5/4, 5/5 i 5/6. Na odcinku od punktu nr 1090 do punktu nr 1104 granicę stanowi wschodnia i południowa linia rozgraniczająca działkę 137/1202 z działkami: 5/8, 5/7, 5/4, 5/5 i 5/6. W punkcie nr 1104 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą do punktu nr 1094, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 5975, linią prostą, dochodzi do punktu nr 6206. Z punktu nr 6206 biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212 do punktu nr 6213. Odcinek od punktu nr 1104 do punktu nr 6213 stanowi granicę między działkami: 5/6, 5/2, 6/6, 6/19, 6/16, 6/15. W punkcie nr 6213 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 5973, 5972, 5976 do punktu nr 5971. Na tym odcinku stanowi granicę między działkami: 6/12, 6/13, 6/14, 6/17, 6/18, 6/19. Od punktu nr 5971 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą do punktu nr 1088, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 1091 dochodzi do punktu nr 1090, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 5971 do punktu nr 1090 stanowi granicę ewidencyjną działek: 137/1205, 2, 6/14, 5/8.

Obszar nr 3 - o powierzchni 15,4721 ha

Obręb 02, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 7/51, wspólny dla działek: 3/2, 137/1205, 7/51 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 88, 489 do punktu nr 89. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 90, 488, 91, 559 do punktu nr 568. Od punktu nr 568 biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 560 do punktu nr 561. W punkcie nr 561 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 562, następnie załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 563. Z punktu nr 563 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 564, w którym załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 6224. Odcinek od punktu nr 87 do punktu nr 6224 stanowi granicę między działkami: 7/51 i 7/47 a działkami: 137/1205, 136/1206, 150/1202. Od punktu nr 6224 biegnie linią łamaną w kierunku północnym, przez punkty nr: 6225, 6223, 6222, 6216, 6211, 6212, 6214, 6328, 6213, 6223, 6323, 6324, 6325, 6326, do punktu nr 570. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działkami: 7/47, 7/46, 7/45, 7/44 a działkami: 7/39, 7/38, 7/34, 7/35, 7/48, 7/56. W punkcie nr 570 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 6352, 6531 dochodzi do punktu nr 6530. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 495, 494, 493, 492, 491, 490 do punktu nr 87, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6530 do punktu nr 87 stanowi granicę działki 7/51 z działką 3/2 - ul. Radomska.

Obszar nr 4 - o powierzchni 2,2250 ha

Obręb 02, arkusz mapy nr 18

Granica biegnie od punktu nr 5523, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1323, wspólnego dla działek: 1323 i 1322, w kierunku południowym, linią łamaną, przez punkty nr: 5522, 5521, 5519, 5518, 5517, 5512 do punktu nr 5466. Odcinek ten stanowi granicę między działkami: 1323 i 1322. Od punktu nr 5466 granica biegnie w kierunku południowym, linią łamaną, przez punkty nr: 5545, 5546 do punktu nr 5468. Odcinek od punktu nr 5466 do punktu nr 5468 stanowi granicę między działkami: 1323 i 151/1201. W punkcie nr 5468 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 5505. Odcinek od punktu nr 5468 do punktu nr 5505 stanowi granicę między działkami: 1323 i 1324. Z punktu nr 5505 granica biegnie w kierunku południowym, przez punkt nr 5554, do punktu nr 372. Odcinek od punktu nr 5505 do punktu nr 372 stanowi granicę między działkami: 1323 i 151/1201. Od punktu nr 372 granica biegnie w kierunku zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 371, 6812, 6813, 456, 457 do punktu nr 6814. Odcinek ten stanowi granicę między działkami: 1323, 718, 160/1203, 160/1204. Z punktu nr 6814 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 458, gdzie załamuje się w kierunku północnym i biegnie dalej linią łamaną przez punkty nr: 459, 460, 461 do punktu nr 462. Odcinek ten stanowi granicę między działkami: 1323 i 160/1205. Od punktu nr 462 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 5536, 5535, 5530, 5528, 5527, 5526, 5525, 5524 do punktu nr 5523, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 462 do punktu nr 5523 stanowi granicę między działkami: 1323 i 1322.

Obszary nr 5, 5(A)

Obręb 07, arkusz mapy nr 1

Obszar nr 5 - o powierzchni 2,9462 ha

Granica biegnie od punktu nr 384, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 884/8, wspólnego dla działek: 884/4 i 767/8, w kierunku południowym, linią łamaną, przez punkty nr: 109, 406, 110, 111, 112, 418 do punktu nr 407. Odcinek od punktu nr 384 do punktu nr 407 stanowi granicę między działkami: 884/4, 767/8 a działkami: 884/8, 884/12, 884/20. Z punktu nr 407 granica biegnie w kierunku zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 408, 422, 423, 424, 410, 411, 1330, 425, 413, 417 do punktu nr 415. W punkcie nr 415 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 430, 429, 396, 397, 392, 70, 9, 8, 1635, 7, 6 do punktu nr 5. Dalej skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 382. Odcinek od punktu nr 407 do punktu nr 382 stanowi granicę między działkami: 884/13, 884/6, 144/2, 764/12, 764/11, 764/14 a działką 884/2. W punkcie nr 382 granica załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 393, 391 dochodzi do punktu nr 404. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 403. Od punktu nr 403 biegnie w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 390, 389, 386, 385 do punktu nr 384, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 382 do punktu nr 384 stanowi granicę między działkami: 884/2, 884/4 a działkami: 884/7, 884/4.

Obszar nr 5(A) - o powierzchni 0,5183 ha

Granica biegnie od punktu nr 76, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 884/17, wspólnego dla działek: 884/6 i 763, w kierunku północnym, wschodnią granicą drogi krajowej Nr 42 - ul. Ostrowiecka przez punkty nr: 80, 375 do punktu nr 376. W punkcie nr 376 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 433, w którym załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 434 dochodzi do punktu nr 416. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 76, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 416 do punktu nr 76 stanowi granicę między działkami: 763, 884/15, 884/6 a działkami: 884/16, 884/17.

Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

Podstrefa położona jest na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 63,1396 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 15,5425 ha

Obręb 44, arkusz mapy nr 1

Obszar nr 1 składa się z sześciu części

Część I

Granica biegnie od punktu nr 37, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/66, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej, przez punkt nr 816 do punktu nr 800 (granica z działką 1), w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 296 i 46 do punktu nr 45. Od punktu nr 45 biegnie w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 44, 43, 257, 40, 39, 38, 925, 821, 924 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 45 do punktu nr 37 stanowi granicę między działkami: 1, 4/64, 4/7, 6/8, 4/4, 6/7, 6/6, 6/5 a działkami: 4/66, 4/65, 4/68, 4/67.

Wewnątrz opisywanej części znajdują się działki: 4/39, 4/99, 4/100, 4/101, 4/102, 4/103, 4/126, 4/127, 4/128, 4/129, które nie są objęte starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 940, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki 4/80, wspólnego dla działek: 1 i 4/81, w kierunku północno-zachodnim, południową krawędzią ul. Kolejowej przez punkty nr: 604, 20 do punktu nr 21. W punkcie nr 21 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 22, 23, 24, 613, 616, 622, 623, 648, 649, 654, 678, 677, 676, 675, 674, 657, 680, 681, 682, 697, 698, 700, 919, 909 do punktu nr 492. Odcinek od punktu nr 940 do punktu nr 492 stanowi granicę między działkami: 5, 4/60, 4/50, 4/61, 4/57, 4/94 a działkami: 4/82, 4/58, 4/93. W punkcie nr 492 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 497, 498, 499 do punktu nr 817, w którym załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 479, 476, 695, 693 dochodzi do punktu nr 461. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 463, 464, 466, 691, 692, 689, 688, 687, 686, 812 do punktu nr 452. Z punktu nr 452 biegnie linią prostą w kierunku zachodnim przez punkty nr: 183, 273, 274, 780, 779, 275 do punktu nr 276. W punkcie nr 276 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 778, 796, 456, 455, 747, 469, 749, 751, 745, 470, 471, 473, 472, 953, 478, 481, 236, 906, 903, 902, 901, 514, 900, 522, 898, 897, 113, 526, 782 do punktu nr 362, gdzie skręca w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 93 i 94 biegnie linią prostą do punktu nr 361. Wyżej opisany odcinek stanowi granicę między działkami: 4/115, 4/34, 4/33, 4/32, 4/31, 4/30, 4/29, 4/28, 4/25, 4/26, 4/28, 4/129, 4/103, 4/106, 4/108, 4/110, 4/112, 4/114, 4/117, 4/119, 20, 2 a działkami: 4/55, 4/35, 4/36. W punkcie nr 361 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 110, 109, 807, 108, 107, 248 do punktu nr 249. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 203, 806, 791, 792, 714, 818, 715, 955, 726, 724, 830, 819, 793, 102, 101, 880, 723, 871, 722, 805 do punktu nr 100, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i przez punkty nr: 882, 883, 884 dochodzi do punktu nr 99. W punkcie nr 99 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 725, 727, 717, 716, 713, 911, 958, 232, 233, 234, 235, 790, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 699, 78, 77, 76, 75, 916, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 835, 794, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 837, 51, 50, 49, 919, 48, 47, 922, 612, 607, 923 do punktu nr 940, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 361 do punktu nr 940 stanowi granicę między działkami: 19, 4/137, 4/136, 4/3, 16/8, 4/131, 4/130, 16/19, 16/10, 16/11, 16/15, 16/17, 16/21, 16/20, 6/3, 13/1, 6/2, 6/14, 6/15, 6/8, 6/1, 4/86, 4/83, 4/81 a działkami: 4/36, 4/124, 4/125, 4/40, 4/96, 4/43, 4/45, 4/48, 4/47, 4/49, 4/97, 4/95, 4/82, 4/91, 4/92, 4/75, 4/74, 4/73, 4/84, 4/72, 4/88, 4/87, 4/85, 4/80.

Wewnątrz opisywanej części znajduje się działka 4/39, która nie jest objęta starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Część III

Granica biegnie od punktu nr 861 w kierunku południowo-wschodnim linią prostą przez punkty nr: 862, 863, 858, 857 do punktu nr 878, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 195, 194, 111, 193, 192, 191, 190, 877, 876 i dochodzi do punktu nr 875. W punkcie nr 875 załamuje się w kierunku północnym i biegnie w linii prostej przez punkt nr 869 do punktu nr 861, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 875 do punktu nr 861 stanowi granicę między działkami: 16/12, 16/13, 16/14 a działkami: 16/11, 16/15, 7/39, 7/40, 17.

Część IV

Granica biegnie od punktu nr 929 w kierunku południowym linią łamaną przez punkty nr: 930, 364, 357, 358, 157, 166, 359, 360, 361, 362 do punktu nr 363. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 422 do punktu nr 183, następnie załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 184, 185, 186, 187, 413, 351, 352, 168, 354, 934, 265, 169, 266 dochodzi do punktu nr 262. Odcinek od punktu nr 929 do punktu nr 262 stanowi granicę między działkami: 7/64, 7/30, 7/31, 7/33 a działkami: 7/65, 7/69, 11, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1, 16/21, 7/32, 12/1, 12/2, 7/3, 7/67. W punkcie nr 262 granica skręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 929, od którego rozpoczęto opis.

Część V

Granica biegnie od punktu nr 936, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 7/63, wspólnego dla działek: 6/10 i 7/65, w kierunku wschodnim do punktu nr 935. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 171, dalej skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 123. Od punktu nr 123 biegnie w kierunku północnym linią prostą do punktu nr 936, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 123 do punktu nr 936 stanowi granicę działki 7/63 z działkami: 7/66, 12/1, 6/4.

Część VI

Granica biegnie od punktu nr 486 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4/24, wspólnego dla działek: 4/25 i 4/128, w kierunku południowym do punktu nr 485. Od punktu nr 485 biegnie linią prostą w kierunku południowym do punktu nr 746, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 594. Odcinek od punktu nr 486 do punktu nr 594 stanowi granicę działki 4/24 z działkami: 4/25, 4/128, 4/129. W punkcie nr 594 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 486, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 7,5271 ha

Obręb 49, arkusz mapy nr 1

Obszar nr 2 składa się z trzech części

Część I

Granica biegnie od punktu nr 504 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/40, wspólnego dla działek: 2/41, 2/42, 2/21, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego do punktu nr 505. W punkcie nr 505 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 177, 181, 75, 79, 81, 82 do punktu nr 182. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 236, następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 86 i dalej biegnie przez punkty nr: 87, 21 do punktu nr 210. W punkcie nr 210 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym do punktu nr 235 i biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 235, 234 do punktu nr 233. W punkcie nr 233 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 232, 243, 227, 226 do punktu nr 225. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 216 i 217 dochodzi do punktu nr 213. Tu załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 219, 218, 522 dochodzi do punktu nr 521. Stąd biegnie linią łamaną przez punkty nr: 520, 523 do punktu nr 194. Z punktu nr 194 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 196, 200 do punktu nr 67. W punkcie nr 67 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 205, następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 201. Odcinek od punktu nr 504 do punktu nr 205 stanowi granicę między działkami: 2/42, 2/51, 2/45, 2/54, 2/48, 2/49, 2/66, 2/67, 2/69, 2/74, 2/62, 2/38 i działkami: 2/40, 2/53, 2/64, 2/65, 2/68, 2/61, 2/63, 2/33, 2/32, 2/73, 2/74, 2/11, 2/38, 2/37 a między punktami nr: 205-201, leżącymi na lewym brzegu rzeki Kamiennej, z działką 2/36. W punkcie nr 201 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 515. W punkcie nr 515 skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 172, 517 do punktu nr 202. Z punktu nr 202 biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkty nr: 95, 519, 96, 97, 98, 99, 165, 164, 163, 160, 171, 170, 108, 109, 110, 111, 158, 112, 113, 114, 3097 do punktu nr 508. W punkcie nr 508 załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 509. W punkcie nr 509 skręca pod kątem prostym w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 504 znajdującego się w ul. Kilińskiego, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 201 do punktu nr 504 stanowi granicę działek: 2/34, 2/80, 2/78, 2/76, 2/75, 2/22, 2/21 z wschodnią granicą obrębu nr 35.

Wewnątrz opisywanej części znajdują się działki: 2/56, 2/62, 2/29, 2/31, które nie są objęte starachowicką specjalną strefą ekonomiczną.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 2022, po granicy działki 2/25, początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym, linią łamaną, przez punkty nr: 2023, 2034 oraz punkty nr: 22, 60, 104, 109, 2063, 2074, 2075, 2076, 2041, 2077, 2042 do punktu nr 2082. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 2046 dochodzi do punktu nr 552. W punkcie nr 552 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 547, 548, 549, 550, 551, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 526, do punktu nr 2022, od którego rozpoczęto opis.

Część III

Granica biegnie od punktu nr 94 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/72, wspólnego dla działki 2/66, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Kilińskiego, przez punkty nr: 93, 92, 91 do punktu nr 525. W punkcie nr 525 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 24, 528, 527 do punktu nr 212. W punkcie nr 212 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 242 do punktu nr 238. Od punktu nr 238 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 239 do punktu nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3 - o powierzchni 26,1600 ha

Obręb 28, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 24-60, stanowiącego północno-wschodni narożnik obszaru, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 24-70 do punktu nr 28-54. W punkcie nr 28-54 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 28-64 do punktu nr 28-86. W punkcie nr 28-86 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 28-29. W punkcie nr 28-29 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi zakładowej nr 13, przechodzącej w drogę nr 11, do przecięcia się z linią graniczną określoną punktami nr: 28-562 i 23-45. W punkcie nr 23-45 skręca na południowy zachód i przez punkt nr 23-45 dochodzi do punktu nr 23-1. W punkcie nr 23-1 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym do punktu nr 23-602. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 23-503. W punkcie nr 23-503 załamuje pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 23-401 do punktu nr 23-404, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 23-405. Z punktu nr 23-405 granica biegnie na północny wschód, linią łamaną, przez punkty nr: 23-35, 23-59 do punktu nr 24-60, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4 - o powierzchni 13,9100 ha

Obręb 28, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od przecięcia się linii granicznej, opisanej punktami nr: 28-28 i 28-29 z północną krawędzią drogi zakładowej nr 28 do punktu nr 28-28, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 28-41, 28-30, 28-31, 26-27 dochodzi do punktu nr 27-2. Dalej biegnie linią łamaną przez punkty nr: 27-3, 27-8 do punktu nr 27-5, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 27-851. Stąd biegnie linią łamaną przez punkty nr: 27-852, 27-848 do punktu nr 27-844. W punkcie nr 27-884 załamuje się na południowy wschód do punktu nr 27-568 i biegnie w tym kierunku do punktu nr 28-160. W punkcie nr 28-160 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 28-152 do punktu nr 28-162. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 28-151, w którym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 28-135. W punkcie nr 28-135 skręca na południe i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 28-133 i 28-98 do punktu nr 28-29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Suchedniów

Podstrefa Suchedniów, o powierzchni 6,6589 ha, położona jest na terenie miasta Suchedniów i składa się z dwóch obszarów.

Obszar nr 1 - o powierzchni 6,4629 ha

Obręb 40501, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 1015, położonego przy ul. Warszawskiej, w kierunku północnym, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez punkt nr 779 do punktu nr 1003. Od punktu nr 1003 biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1004, 1005, 1006, 1007, 1019, 1020, 1021, 777, 776, 775, 1023 do punktu nr 1445. Odcinek od punktu nr 1015 do punktu nr 1445 stanowi granicę między działkami: 34/1, 6567/62, 1246/1, 1245/1 a działkami: 6567/59, 6567/60, 6567/61, 6567/84. W punkcie nr 1445 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1446, 1447, 1435 do punktu nr 1432. W punkcie nr 1432 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1431, 1436, 1426, 1427, 1316 do punktu nr 1287. W punkcie nr 1287 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1286, 1424, 1423, 1422, 1421, 1442, 1433, 1434, 1440, 1439, 1438, 1437, 1441, 1442, 1443 do punktu nr 1018. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 1087, 1436, 957 do punktu nr 1088 i dalej linią łamaną w kierunku zachodnim, przez punkty nr: 1089, 1090, 1091, 1092, 1415, 1232, 1093 do punktu nr 1094. W punkcie nr 1094 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą, wschodnią stroną ul. Warszawskiej, przez punkty nr: 784, 783, 782, 956, 781, 780 do punktu nr 680. W punkcie nr 680 skręca na wschód i biegnie linią prostą przez punkt nr 684 do punktu nr 685. Od punktu nr 685 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 1016 do punktu nr 1012. W punkcie nr 1012 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 1013, 1014 do punktu nr 1015, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1012 do punktu nr 1015 stanowi granicę między działkami: 6567/91, 6567/90, 6567/112, 6567/114, 6567/116, 6567/100, 6567/95, 34/1, 6567/118 a działkami: 6567/84, 6567/87, 6567/113, 6567/61, 6567/60, 6567/120, 6567/117, 6567/110, 6767/59.

Obszar nr 2 - o powierzchni 0,1960 ha

Obręb 40501, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 1229, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 6567/106, wspólnego dla działek: 6567/105 i 6567/104, w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkt nr 962 do punktu nr 1228. Od punktu nr 1228 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1451, 833, zachodnią stroną ul. Spokojnej do punktu nr 1040. W punkcie nr 1040 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1039, 1038, 1037 do punktu nr 961. W punkcie nr 961 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1042, 1041, 1053 do punktu nr 1229, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 961 do punktu nr 1229 stanowi granicę między działką 6567/106 a działkami: 6567/104, 6567/91, 1300, 6567/68, 6567/65, 6567/107, 6567/63, 6567/105.

Podstrefa Skarżysko-Kamienna

Podstrefa położona jest na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i składa się z siedmiu obszarów o łącznej powierzchni 10,4137 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 2,9083 ha

Obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74

Granica biegnie od punktu nr 909, położonego na południowej stronie ul. Legionów i styku działek: 2/10 i 2/11, wzdłuż południowej strony ul. Legionów w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 904, 898 do punktu nr 897. W punkcie nr 897 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 893, 891, 880, 867, 863 do punktu nr 2053, gdzie skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 2052, 2051, 2050 do punktu nr 2045, położonego na wschodniej stronie drogi zakładowej, oznaczonej jako działka 1/160. Z punktu nr 2045 biegnie w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 2044, wschodnim brzegiem wyżej wymienionej drogi do punktu nr 2037. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 2038, 2039, 2040, 2041 do punktu nr 2042, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt nr 2033 dochodzi do punktu nr 2032, położonego na granicy działek: 1/154, 1/160, 1/153. Od punktu nr 2032 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2031, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 2030. W punkcie nr 2030 przyjmuje kierunek południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr: 2029, 2026 do punktu nr 1950. Z punktu nr 1950 biegnie linią łamaną przez punkty nr: 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 do punktu nr 909, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 2,2958 ha

Obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74

Granica biegnie od punktu nr 1851, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/242, wspólnego dla działek: 1/114 i 1/185, w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1882, 1883, 1884, 2123 do punktu nr 1886, w którym załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 1887, 1888, 1889, 2433, 2434, 2435, 2436, 2357, 1891 dochodzi do punktu nr 2358. Odcinek od punktu nr 1851 do punktu nr 2358 stanowi granicę między działkami: 1/185, 1/184, 1/183, 1/282, 1/160 a działkami: 1/242, 1/281, 1/284. W punkcie nr 2358 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 2359, 2360, 2361, 2458 dochodzi do punktu nr 2356, gdzie skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą przez punkty nr: 1852, 2355, 2354 do punktu nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 2358 do punktu nr 1851 stanowi granicę między działkami: 1/245, 1/114 a działkami: 1/284, 1/283, 1/281 i 1/242.

Obszar nr 3 - o powierzchni 1,5239 ha

Obręb 35 305, arkusz mapy nr 74 (1)

Granica biegnie od punktu nr 787, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/141, wspólnego z działką 1/142, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 1155, 1213, 1214, 1794, 1795 do punktu nr 335. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 348 dochodzi do punktu nr 268. W punkcie nr 268 skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 787, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4 - o powierzchni 0,8761 ha

Obręb 35 305, arkusz mapy nr 74 (2)

Granica biegnie od punktu nr 1851, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/185, wspólnego z działkami: 1/114 i 1/116, wschodnią stroną drogi wewnętrznej do ul. Legionów w kierunku wschodnim przez punkt nr 2019 do punktu nr 2020. Odcinek od punktu nr 1851 do punktu nr 2020 stanowi granicę działek: 1/185, 1/114, 1/160. Z punktu nr 2020 granica biegnie linią łamaną przez punkty nr: 777, 2, 3, 4, 5, 6, 2125, 2124 do punktu nr 2123. W punkcie nr 2123 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1885, 1884, 1883, 1822 do punktu nr 1851, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 2020 do punktu nr 1851 stanowi granicę między działką 1/185 a działkami: 1/181, 1/184, 1/116.

Obszar nr 5 - o powierzchni 0,7777 ha

Obręb 35 305, arkusz mapy nr 74 (2)

Granica biegnie od punktu nr 1853, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/159, wspólnego dla działek: 1/114, 1/116, linią łamaną w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894 do punktu nr 1893. W punkcie nr 1893 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 2078 dochodzi do punktu nr 2077. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 2076, w którym skręca na północ i wschodnią granicą działki 1/114 - droga wewnętrzna do ul. Legionów - dochodzi do punktu nr 1853, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 6 - o powierzchni 1,7025 ha

Obręb 35 305, arkusz mapy nr 74 (2)

Granica biegnie od punktu nr 2089, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/166, wspólnego dla działek 1/114 i 1/165, w kierunku wschodnim, linią prostą, przez punkt nr 2090 do punktu nr 783. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 770 i dalej biegnie w kierunku południowym do punktu nr 730. Odcinek od punktu nr 2089 do punktu nr 730 stanowi granicę między działkami: 1/165 i 1/86 a działką 1/166. W punkcie nr 730 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty nr: 1858, 1857, wschodnią stroną wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Legionów, dochodzi do punktu nr 2089, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 730 do punktu nr 2089 stanowi granicę między działką 1/166 a działkami: 1/86 i 1/114.

Obszar nr 7 - o powierzchni 0,3294 ha

Obręb 35 305, arkusz mapy nr 74a

Granica biegnie od punktu nr 430, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/52, wspólnego z działkami: 1/49, 1/51, w kierunku wschodnim, południową granicą ul. Ekonomii do punktu nr 427. Odcinek od punktu nr 430 do punktu nr 427 stanowi granicę działki 1/52 z działką 1/51. W punkcie nr 427 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 428, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 429. W punkcie nr 429 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 430, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 427 do punktu nr 430 stanowi granicę działki 1/52 z działką 1/49.

Podstrefa Końskie

Podstrefa położona jest na terenie miasta i gminy Końskie i składa się z pięciu obszarów o łącznej powierzchni 29,6272 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 3,7307 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 2650, stanowiącego narożnik działek: 957/52, 957/53 i działki 918/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2651, 2640, 2971, 2970, 2635, 2634, 2639, 3026, 3032, 3037, 3038, 3043, 3046, 3048, 3050, 3054, 3056, 3060 do punktu nr 3061 położonego przy ul. Warszawskiej. W punkcie nr 3061 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą wzdłuż granicy obrębu 02 do punktu nr 3129. Odcinek oznaczony punktami nr: 3061-3129 stanowi zachodnią stronę ul. Warszawskiej. Od punktu nr 3129 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 3130, 3101 do punktu nr 3100, gdzie załamuje się w kierunku południowym i wschodnią granicą działki 957/52 dochodzi do punktu nr 4135. Opisany odcinek od punktu nr 2650 do punktu nr 4135 stanowi granicę między działkami: 918/2, 1009/3, 957/54, 987 a działką nr 957/52. W punkcie nr 4135 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą, północną stroną ul. Ceramicznej, przez punkt nr 11570 do punktu nr 4563. Od punktu nr 4563 biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkty nr: 4318, 4578, 4582, 4581, 4580, 11586, 4579, 4577, 4317, 4316, 4315, 4314, 4312, 4313 do punktu nr 4312. W punkcie nr 4312 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4311. W punkcie nr 4311 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 4310, 4338, 4329, 11568, 11569, 4327, 4326, 4576, 4324, 4561, 4550, 4549 do punktu nr 4518. Z punktu nr 4518 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, do punktu nr 2650, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 4135 do punktu nr 2650 stanowi granicę między działkami: 957/54, 957/25, 957/43, 957/10, 957/27, 957/53 a działkami: 957/50 i 957/52.

Obszar nr 1(A) - o powierzchni 4,5327 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 4320, stanowiącego narożnik działek: 957/10, 957/25 i 957/62, w kierunku południowym, wschodnią stroną ul. Ceramicznej do punktu nr 4541, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą, północną granicą ul. Mechanicznej, przez punkty nr: 4587, 4588, 4591, 4592 do punktu nr 4517. W punkcie nr 4517 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, zachodnią stroną ul. Odlewniczej, przez punkty nr: 4548, 4551 do punktu nr 4562. Odcinek od punktu nr 4320 do punktu nr 4562 stanowi granicę między działkami: 957/25, 957/27 i działkami: 957/62, 957/63, 957/47, 957/65, 957/64 i 957/55. W punkcie nr 4562 granica załamuje się w kierunku południowym i linią prostą dochodzi do punktu nr 4323. W punkcie nr 4323 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 4322, 4321, 4584 do punktu nr 4320, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 4562 do punktu nr 4320 stanowi granicę między działkami: 957/55, 957/64, 957/66, 957/58, 957/61, 957/62 i działką 957/10.

Obszar nr 1(B) - o powierzchni 0,9262 ha

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 4199 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 957/22, wspólnego dla działek: 957/37 i 957/8, w kierunku południowym, linią łamaną przez punkty nr: 4198, 3173, 3176, 3179, 4556, 4555, 4195 do punktu nr 554. W punkcie nr 554 skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 4536 i dalej biegnie w kierunku północnym, linią prostą, zachodnią stroną ul. Ceramicznej przez punkty nr: 4196, 4193 do punktu nr 4538. W punkcie nr 4538 załamuje się w kierunku zachodnim i południową granicą ul. Mechanicznej dochodzi do punktu nr 4545. Od punktu nr 4545 przyjmuje kierunek zachodni i biegnie linią łamaną przez punkt nr 4546 do punktu nr 4199, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 12,6250 ha

Obręb 3, arkusz mapy nr 31

Granica biegnie od punktu nr 2723, położonego przy południowej stronie ul. Fabrycznej w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Fabrycznej przez punkty nr: 2720, 2704, 2703, 2702, 3327, 3324 do północno-wschodniego narożnika działki 1426/8. Następnie załamuje się w kierunku południowym i wschodnią granicą działki 1426/10 dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki 1426/8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i zachodnią granicą działki 1426/11 dochodzi do punktu nr 3233. Od punktu nr 3233 biegnie częściowo w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż południowej krawędzi ul. Fabrycznej, przez punkty nr: 3239, 2674 do punktu nr 5749, który leży na przecięciu południowej krawędzi ul. Fabrycznej z zachodnią krawędzią ul. Górnej. W punkcie nr 5749 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Górnej przez punkty nr: 5748, 5747, 5746, 5745, 5744, 5743, 5742, 5755, 5756, 5741, 7705, 5738, 5737, 5736, 5735, 5734 do punktu nr 6306. Z punktu nr 6306 biegnie południową granicą działki 1437/14 przez punkty nr: 6305, 6303, 6302, 6301, 6294, 6295 do punktu nr 7217. Z punktu nr 7217 biegnie linią łamaną w kierunku północnym, wschodnią granicą gruntów PKP, oznaczonych jako działka 1291/15, przez punkty nr: 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224 do punktu nr 5683. Od punktu nr 5683 biegnie linią prostą przez punkty nr: 2733, 5682, 2724 do punktu nr 2723, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6306 do punktu nr 2723 stanowi granicę między działkami: 1437/14, 1437/13, 1418/6, 1418/4 a działkami: 1291/115 i 1418/4.

Obszar nr 3 - o powierzchni 7,8126 ha

Obręb: 24 Nieświń, jednostka ewidencyjna: Końskie - obszar wiejski

Obszar nr 3 składa się z dwóch części

Część I

Granica biegnie od punktu nr 733, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/19, wspólnego z działkami: 948/18 i 948/16, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 679, 678, 677, 714, 700, 699 do punktu nr 698, wspólnego dla działek: 948/8, 948/13. W punkcie nr 698 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 697, 696, 720 i 667 do punktu nr 664, wspólnego dla działek: 950, 951 oraz działki 2906/3, stanowiącej drogę wojewódzką relacji Końskie-Przysucha. W punkcie nr 664 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 164 i 165 do punktu nr 722, wspólnego dla działek: 948/8, 948/15 i 948/16. W punkcie nr 722 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 605, 603, 601, 504, 502, 407 do punktu nr 733, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 675, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 948/12, wspólnego z działkami 948/11 i 948/13, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 716 wspólnego dla działek: 948/12 i 948/13. W punkcie nr 716 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 715, wspólnego dla działek: 948/12 i 948/13. W punkcie nr 715 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 676, wspólnego dla działek: 948/11, 948/12 i 948/13. W punkcie nr 676 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 675, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szydłowiec

Podstrefa położona jest na terenie miasta i gminy Szydłowiec. Składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 13,5031 ha.

Obszar nr 1 - o powierzchni 10,7934 ha

Arkusz mapy nr 22

Granica biegnie od punktu nr 937, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1398, wspólnego dla działek: 1398, 1276, 1242 (ul. Kolejowa) wzdłuż ul. Kolejowej, w kierunku zachodnim, przez punkty nr: 13-40, 13-41, 13-42, 13-43, 13-44, 13-45, 13-46, 13-47, 13-48, 13-49, 13-50, 13-51, 13-52, 13-53, 13-54, 13-55 do punktu nr 13-56, stanowiącego północno-zachodni narożnik opisywanego obszaru, wspólny dla działek 1242 (ul. Kolejowa) i 1282/1 (ul. Leśna). W punkcie nr 13-56 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 82, znajdującego się na granicy między działkami: 1398 i 1282/1. W punkcie nr 82 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 979 i 81 dochodzi do punktu nr 939, wspólnego dla działek: 1398, 1282/2 i 1282/3. W punkcie nr 939 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 142, wspólnego dla działek: 1282/2, 1282/3, 1437/2 i 1437/1. W punkcie nr 142 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 141, wspólnego dla działek: 1282/2, 1437/2, 1436/3 i 1437/6. W punkcie nr 141 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968 do punktu nr 967, który jest wspólny dla działek: 1452/2, 1452/5, 3822/2 i 3822/3. Odcinek od punktu nr 141 do punktu nr 967 stanowi granicę działek: 1437/6-1437/2, 1438/3-1438/2, 1443/6-1443/2, 1444/3-1444/2, 1445/3-1445/2, 1448/12-1448/8, 1448/6-1448/5, 1450/3-1450/2, 1452/5-1452/2. W punkcie nr 967 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 950, wspólnego dla działek: 1452/2, 1452/1, 3822/2, 3822/1. W punkcie nr 950 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 949, wspólnego dla działek: 3822/1, 3822/2, 1454/2, 1454/1. W punkcie nr 949 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 966, wspólnego dla działek: 3822/2, 3822/3, 1454/2, 1454/5. W punkcie nr 966 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 965 dochodzi do punktu nr 964, wspólnego dla działek: 1455/2, 1455/5, 1456/2, 1456/3. W punkcie nr 964 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 947, wspólnego dla działek: 1455/1, 1455/2, 1456/1, 1456/2. W punkcie nr 947 załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 946, 945, 944, 978 dochodzi do punktu nr 943, wspólnego dla działek: 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2. Odcinek od punktu nr 947 do punktu nr 943 stanowi granicę działek: 1456/1-1456/2, 1460/1-1460/2, 1461/1-1461/2, 1462/1-1462/2. W punkcie nr 943 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 960, wspólnego dla działek: 1462/2, 1462/7, 1463/2, 1463/7. W punkcie nr 960 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 959, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku opisywanego obszaru, wspólnego dla działek: 1463/2, 1463/7, 1464/1, 1464/6. W punkcie nr 959 załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 977, 300, 769, 787 dochodzi do punktu nr 941, wspólnego dla działek: 1282/3, 1282/4, 1410. Odcinek od punktu nr 977 do punktu nr 941 stanowi granicę między działkami: 1463/1-1464/1, 1282/3-1282/4. W punkcie nr 941 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 75 i 76 do punktu nr 793, wspólnego dla działek: 1282/3, 1409, 1410. W punkcie nr 793 załamuje w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 826, wspólnego dla działek: 1409, 1410, 1280/1, 1280/2. W punkcie nr 826 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 820, wspólnego dla działek: 1282/5, 1410, 1280/2. Z punktu nr 820 biegnie północno-wschodnią stroną drogi - działka 1282/5 - w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 74, 98, 830, 99 do punktu nr 833, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku opisywanego obszaru. Punkt nr 833 jest wspólny dla działek: 1282/5, 1278/2, 1276. W punkcie nr 833 załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 707, 832, 814, 827 dochodzi do punktu nr 937, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 833 do punktu nr 937 stanowi granicę między działkami: 1276-1278/1, 1276-1278/2, 1276-1398.

Obszar nr 2 - o powierzchni 0,9651 ha

Arkusz mapy nr 23

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1244/12, wspólnego dla działek: 1244/11 i 1244/12, w kierunku północnym, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. Odcinek od punktu nr 1 do punktu nr 6 stanowi granicę między działkami: 1244/12, 1244/10 i działkami: 1244/11, 1249, 1248/4, 1248/5, 1247, 1246. Od punktu nr 6 granica biegnie linią prostą do punktu nr 7, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 8 i dalej skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 9. Odcinek od punktu nr 6 do punktu nr 9 stanowi granicę między działkami: 1244/6, 1244/5 i 1244/10. W punkcie nr 9 załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 9 do punktu nr 1 stanowi granicę zachodnią i północną drogi dojazdowej, oznaczonej jako działka 1244/11.

Obszar nr 3 - o powierzchni 0,4300 ha

Arkusz mapy nr 23

Granica biegnie od punktu nr 12, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1244/14, wspólnego z działką 1244/3, w kierunku wschodnim, linią prostą do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 14. Z punktu nr 14 biegnie północną stroną drogi dojazdowej do punktu nr 11, gdzie załamuje się w kierunku północnym i wschodnią granicą drogi dojazdowej dochodzi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 12 do punktu nr 11 stanowi granicę działki 1244/14 z działką 1244/3.

Obszar nr 4 - o powierzchni 1,3146 ha

Arkusz mapy nr 5

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 969/14, wspólnego dla działek: 969/10 i 969/23, w kierunku północnym do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3 południową krawędzią drogi dojazdowej - działka 976. Z punktu nr 3 biegnie linią łamaną w kierunku południowym przez punkt nr 4 do punktu nr 5 i dalej linią prostą w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 1 do punktu nr 5 stanowi granicę działek: 969/14, 969/10, 976, 969/13, 969/15, 969/33, 969/34, 969/26, 969/20, 969/23.

Podstrefa Tułowice

Podstrefa położona jest na terenie gminy Tułowice. Składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 16,9143 ha, sąsiadujących ze sobą przez drogę asfaltową oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka 130/35.

Obszar nr 1 - o powierzchni 15,9419 ha

Arkusz mapy nr 1(3)

Granica biegnie od punktu nr 100773, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 130/48, wspólnego dla działek: 130/35 i 99, linią prostą w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 100793, 100832, 100867, 100881, 100923, 100928, 100953, 100957, 100963, 100999, 101005, 101009, 101014, 101018, 101046, 101072 i 101077 do punktu nr 101101. Odcinek od punktu nr 100773 do punktu nr 101101 stanowi granicę działki 130/48 z działkami: 89, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 125/1 i 129/6. W punkcie nr 101101 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkt nr 101184 do punktu nr 101224. W punkcie nr 101224 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 101243. Odcinek od punktu nr 101101 do punktu nr 101243 oddziela działkę 130/48 od działki 129/8 (droga polna). W punkcie nr 101243 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 101257, 101223, 101201 i 101214 do punktu nr 101229. Odcinek od punktu nr 101243 do punktu nr 101229 stanowi granicę działki 130/48 z działkami: 130/15 (Główny Punkt Zasilania), 130/30, 130/28 (Stacja Redukcyjna Gazu) i 130/33. Od punktu nr 101229 granica biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ogrodzenia, równolegle do ul. Świerczewskiego, do punktu nr 101067. Z punktu nr 101067 biegnie linią łamaną przez punkty nr: 101060 i 101043 do punktu nr 101051. W punkcie nr 101051 powraca na kierunek południowo-wschodni i biegnie linią prostą do punktu nr 100982, równolegle do ul. Świerczewskiego. Odcinek od punktu nr 101229 do punktu nr 100982 stanowi granicę działki 130/48 z działkami: 130/14 (ujęcie wody) i 130/33 (ul. Świerczewskiego). W punkcie nr 100982 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą wzdłuż drogi dojazdowej do Fabryki Porcelitu "Tułowice" (działka 130/35) do punktu nr 100773, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2 - o powierzchni 0,9724 ha

Arkusz mapy nr 1(3)

Granica biegnie od punktu nr 100055, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 87, wspólnego dla działek: 509 i 86, w kierunku północnym, linią łamaną, wzdłuż bocznicy kolejowej, przez punkty nr: 100573, 100570, 100586, 100602, 100625, 100652, 100657, 100664, 100697 i 100729 do punktu nr 100785. Odcinek od punktu nr 100055 do punktu nr 100785 stanowi granicę działek: 87 i 130/40 z działkami: 86, 88, 130/39 i 130/38. W punkcie nr 100785 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 100795, oddzielając opisywany obszar od działki 130/35 (droga). W punkcie nr 100795 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkty nr: 100670, 100677, 100675, 100672, 100060, 100059, 100058, 100057 i 100056 do punktu nr 100055, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 100795 do punktu nr 100055 oddziela działki: 2, 87 i 130/40 od działek: 130/41, 133, 132, 131 i 509.

Podstrefa Morawica

Podstrefa stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 4,4368 ha, położony na terenie gminy Morawica.

Obszar nr 1 - o powierzchni 4,4368 ha

Obręb: 2 - Bilcza, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 6837, położonego na granicy z działką 224/214, w kierunku południowym do punktu nr 5873, gdzie po załamaniu się w kierunku zachodnim biegnie przez punkty nr: 6838, 6839, 5878, 6642 do punktu nr 6630. Odcinek od punktu nr 6837 do punktu nr 5878 stanowi wschodnią i południową granicę działki 224/215 z wewnętrzną drogą dojazdową, składającą się z działek: 224/164 i 224/216. Odcinek od punktu nr 5878 do punktu nr 6630 stanowi południową granicę działki 224/217 z wewnętrzną drogą dojazdową, oznaczoną jako działka 224/218. W punkcie nr 6630 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 51, skąd po kolejnym załamaniu się biegnie linią prostą do punktu nr 81. Odcinek od punktu nr 6630 do punktu nr 81 stanowi zachodnią i północną granicę działki 224/217 z działką 224/178. W punkcie nr 81 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6836. Odcinek od punktu nr 81 do punktu nr 6836 stanowi granicę działki 224/217 z działką 224/214. W punkcie nr 6836 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 6837, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 6836 do punktu nr 6837 stanowi północną granicę działki 224/215 z działką 224/214.

Podstrefa Iłża

Podstrefa stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 9,2718 ha, położony na terenie miasta i gminy Iłża.

Obszar nr 1 - o powierzchni 9,2718 ha

Jednostka ewidencyjna: 142503-4

Obręb: 0001, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 6-1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2582, wspólnego dla działki 2585/3 i południowej krawędzi drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, linią łamaną w kierunku południowym, środkiem udarnionej miedzy, przez punkty nr: 6-193, 6-932, 6-948, 6-959, 6-966, 6-918 do punktu nr 6-986. Odcinek od punktu nr 6-1 do punktu nr 6-986 stanowi granicę działki 2582 z działką 2585/3. W punkcie nr 6-986 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną, północną krawędzią drogi gruntowej, przez punkty nr: 6-977, 6-1002, 6-1001, 6-708, 6-997, 6-706, 6-707, 6-1068, 6-1067, 6-1066, 6-1065, 6-1064, 6-1063, do punktu nr 6-1075. Odcinek od punktu nr 6-986 do punktu nr 6-1075 stanowi granicę działek: 2553/2, 2573/2, 2576/3, 2580/3, 2582, 2578/3, 2568/2, 2565/2, 2562/2, 2559/2, 2556/2, 4433/1 i drogi gruntowej - działka 2524. W punkcie nr 6-1075 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, środkiem udarnionej miedzy, przez punkty nr: 6-571, 6-507, 6-457, 6-437, 6-204 do punktu nr 6-236. Odcinek od punktu nr 6-1075 do punktu nr 6-236 stanowi granicę działki 4433/1 z działką 2550. W punkcie nr 6-236 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 6-1095 do punktu nr 6-1094. Odcinek od punktu nr 6-236 do punktu nr 6-1094 stanowi granicę działki 4433/1 z działkami: 2547 i 2548/1. W punkcie nr 6-1094 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą, w odległości około 0,5 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków, do punktu nr 6-1093. W punkcie nr 6-1093 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą, w odległości około 0,5 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków przez punkty nr: 6-1099, 6-1100, 6-1101, 6-1102, 6-1103, 6-1104 do punktu nr 6-1092. W punkcie nr 6-1092 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą, w odległości około 0,5 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków, do punktu nr 6-1091. Odcinek od punktu nr 6-1094 do punktu nr 6-1091 stanowi granicę między działkami oczyszczalni ścieków: 2533/1, 2556/1, 2559/1, 2562/1, 2565/1, 2568/1 i 2573/1 a działkami: 4433/1, 2553/2, 2556/2, 2559/2, 2562/2, 2565/2, 2568/2, 2573/2, 2576/3. W punkcie nr 6-1091 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną krawędzią drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, przez punkty nr: 6-1114, 6-1115, 6-1116, 6-2 do punktu nr 6-1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mniszków

Podstrefa Mniszków stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 4,0346 ha, położony na terenie gminy Mniszków.

Obszar nr 1 - o powierzchni 4,0346 ha

Granica biegnie od punktu nr 2103, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 327/12, w kierunku północno-wschodnim, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, przez punkty nr: 445, 2434, 444 do punktu nr 2407, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym do punktu nr 2411. Od punktu nr 2411 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2410. W punkcie nr 2411 skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą przez punkt nr 2440 do punktu nr 2405. Odcinek od punktu nr 2103 do punktu nr 2405 stanowi granicę między działkami: 317 i 327/5 a działkami: 327/12, 327/13, 327/10 i 327/9. Od punktu nr 2405 biegnie linią prostą, południową krawędzią ul. Powstańców Wielkopolskich, do punktu nr 443. W punkcie nr 443 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr: 2136, 2409 do punktu nr 711. W punkcie nr 711 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 710, 2408, 739, 738, 737, 736, 1202 do punktu nr 920. Z punktu nr 920 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2435, 2401, 2105 do punktu nr 2103, od którego rozpoczęto opis.

Odcinek od punktu nr 2405 do punktu nr 2103 stanowi granicę działek: 327/9, 327/10, 327/4, 327/11, 327/7, 327/12 z działkami: 328, 370, 369, 368, 367, 366, 359, 376 i 327/1.

a