Zm.: rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.45.296

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 i z 1974 r. Nr 14, poz. 84) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste (Dz. U. z 1975 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 45, poz. 235, z 1979 r. Nr 11, poz. 76, z 1980 r. Nr 5, poz. 11 oraz z 1981 r. Nr 15, poz. 69) stawki cen 1 m2 powierzchni użytkowej lokali podwyższa się o 300%.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lecz nie zakończonych ostatecznymi decyzjami o sprzedaży lokalu, stosuje się przepisy rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.