Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.6.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lutego 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6 i z 1965 r. Nr 7, poz. 36) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń budynków, mienia ruchomego, ziemiopłodów od gradobicia i powodzi oraz zwierząt gospodarczych rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego, nie pobiera się składki uzupełniającej, składka zaś wymierzona za ten rok nie podlega skreśleniu i zwrotowi."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.