Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.7.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 2 dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) ustalać dolną i górną granicę stawek taryfowych, w której ramach wysokość składki określać będzie PZU";

2)
w § 9:
a)
w ust. 1 wyrazy "w ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "w ust. 3 i 4",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 3",
c)
skreśla się ust. 3,
d)
dotychczasowe ust. 4 i 5 oznacza się jako ust. 3 i 4,
e)
dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych.";

3)
dodaje się nowy § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych, należących do jednostek gospodarki nie uspołecznionej, rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego, PZU pobiera składkę uzupełniającą lub zwraca składkę według następujących zasad:

1) w razie rejestrowania pojazdu samochodowego w ciągu roku kalendarzowego, posiadacz pojazdu opłaca składkę przed zarejestrowaniem w wysokości:

a) 100% składki rocznej, jeżeli pojazd jest rejestrowany w pierwszym półroczu,

b) 50% składki rocznej, jeżeli pojazd jest rejestrowany w drugim półroczu;

2) w razie wyrejestrowania pojazdu samochodowego w pierwszym półroczu, posiadaczowi pojazdu przysługuje zwrot składki w wysokości 50% wpłaconej składki; jeżeli pojazd zostanie wyrejestrowany w drugim półroczu, zwrot składki nie przysługuje.

2. Zasady obliczania składki uzupełniającej lub zwrotu składki za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych, które są w posiadaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, ustali Minister Finansów."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1965 r.