Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.210.2038

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szefa gminnego zespołu i jego zastępcę wyznacza wójt spośród zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach pomocniczych, osób posiadających wykształcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego lub zarządzania kryzysowego, absolwentów wyższych szkół wojskowych, a także spośród funkcjonariuszy pożarnictwa, wyznaczonych do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.";

2)
w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Szefa powiatowego zespołu i jego zastępcę wyznacza starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu spośród osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, posiadających wykształcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego lub zarządzania kryzysowego, a także absolwentów wyższych szkół wojskowych.";

3)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojewódzki zespół reagowania kryzysowego, zwany dalej "wojewódzkim zespołem", składa się z szefa, dwóch zastępców: stałego i czasowego oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.";

4)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Warunki techniczne i standardy wyposażenia gminnych zespołów, określone w § 11-13, powinny zostać zapewnione w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.