Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. - Dz.U.2003.96.875 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.96.875

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 894) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przewodniczący zespołu sprawdzającego organizuje prace zespołu.";

2)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Postępowanie kwalifikacyjne może być przeprowadzone z udziałem osoby niebędącej członkiem zespołu sprawdzającego, upoważnionej na piśmie przez Szefa Służby Cywilnej, na wniosek przewodniczącego zespołu sprawdzającego, do wykonywania określonych czynności techniczno-usługowych lub do przeprowadzenia badania zdolności ogólnych.";

3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Arkusze odpowiedzi kandydatów są kodowane, a rozkodowania dokonuje się po sprawdzeniu odpowiedzi.

2. Do rozkodowania arkuszy odpowiedzi przewodniczący zespołu sprawdzającego wyznacza co najmniej dwóch członków zespołu, którzy nie sprawdzali odpowiedzi.

3. Z rozkodowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu dokonujący rozkodowania.";

4)
w § 13:
a)
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) co najmniej dwóch języków obcych, innych niż wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania kwalifikacyjnego - 5 punktów,",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 3 punkty - za ukończenie studiów podyplomowych, niezależnie od ich liczby,",

c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 5 punktów - za posiadanie jednego lub więcej tytułu lub stopnia naukowego,",

d)
w pkt 5:
-
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"4 punkty - za posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych, niezależnie od ich liczby:",

-
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ukończenie aplikacji adwokackiej, legislacyjnej, notarialnej, prokuratorskiej, radcowskiej, referendarskiej lub sądowej,",

-
po lit. p dodaje się lit. q-z w brzmieniu:

"q) złożenie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów, prowadzącą egzamin na audytorów wewnętrznych,

r) złożenie egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na inspektora Inspekcji Transportu Drogowego,

s) złożenie egzaminu dyplomatyczno-konsularnego,

t) posiadanie uprawnień inspektora dozoru jądrowego lub inspektora ochrony radiologicznej,

u) posiadanie przez lekarza tytułu specjalisty,

v) posiadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych,

w) ukończenie aplikacji eksperckiej w zakresie prawa własności przemysłowej,

x) ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

y) złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego,

z) złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych.";

5)
dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Kandydat ubiegający się o przyznanie punktów dodatkowych wskazuje w zgłoszeniu do postępowania kwalifikacyjnego, z jakiego tytułu ubiega się o przyznanie tych punktów, oraz dołącza do zgłoszenia dokumenty potwierdzające uprawnienie do uzyskania punktów dodatkowych lub kopie tych dokumentów, poświadczone notarialnie albo przez urząd, w którym kandydat jest zatrudniony.

2. Zespół sprawdzający przyznaje punkty dodatkowe na podstawie dokumentów lub ich kopii, złożonych w terminie przewidzianym w art. 30 ust. 1 ustawy.

3. W razie przedstawienia dokumentów lub ich kopii w języku obcym dołącza się również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4. Niekompletne albo wadliwe dokumenty lub ich kopie zespół sprawdzający zwraca kandydatowi za potwierdzeniem odbioru, w celu uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.";

6)
w § 15:
a)
w ust. 1 wyrazy "potwierdza dyplom, zaświadczenie lub certyfikat, określone" zastępuje się wyrazami "potwierdzają dokumenty określone",
b)
uchyla się ust. 5 i 6;
7)
w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata, o której mowa w art. 34 ustawy, wynosi 190 zł.";

8)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO:

1) dyplom ukończenia:

a) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,

b) nauczycielskiego kolegium języków obcych,

c) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

2) wydany za granicą dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych - uznaje się język wykładowy;

3) wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy;

4) dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);

5) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,

c) w Ministerstwie Obrony Narodowej - od poziomu 3333 według STANAG 6001;

6) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

7) certyfikat znajomości języka obcego, wydany w okresie od dnia 25 sierpnia 1997 r. do dnia 14 stycznia 1998 r. przez Resortową Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych Urzędu Służby Cywilnej;

8) dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;

9) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate 2 (BEC2), Business English Certificate 3 (BEC3), Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) - certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate;

10) International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt - zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council i Education Australia;

11) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 500 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 173 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE - wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;

12) English for Speakers of Other Languages (ESOL) od poziomu First Class Pass at Intermediate Level - wydawane przez Pitman Qualifications Institute;

13) London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 - certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

14) London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) - certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

15) Certificate in English (B1), Certificate in English for Business Purposes (B1), Certificate in English for the Hotel and Catering Industry (B1), Certificate in English Stage 3 (B2), Certificate in English for Business Purposes (B2), Certificate in English for Technical Purposes (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

16) Diplôme d'Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) - wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF);

17) Certificat d'acces au DALF wydawany przez Instytut Francuski;

18) Diplôme de français des affaires (DFA 2) - dyplom wydawany przez Paryską Izbę Handlową i Przemysłową, egzamin organizowany przez Instytut Francuski;

19) Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes (DS), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) - wydawane przez Alliance Française;

20) Certificat de Français (B1), Certificat de Français a usage professionnel (B1), Certificat Supérieur de Français (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

21) Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut;

22) Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga;

23) Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - od poziomu Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki;

24) Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

25) Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) - egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz;

26) Diploma Basico de Espanol, Diploma Superior de Espanol - wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii;

27) Certificado de Espanol (B1), Certificado de Espanol para Relaciones Profesionales (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

28) Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera (CILS) - od poziomu 3, Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) - od poziomu 3 - wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i Rzymie;

29) Certificato d'Italiano (B1), Certificato Superiore d'Italiano (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

30) Pyccęčé ßçűę. Äeëoâoe Oáůeíče (Áčçíec č Ęoěěepöč˙) - od poziomu Cpeäíčé Ópoâeíü - wydawany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina;

31) Eâpoëeécęče Cepňčôčęaňű ďo ˙çűęaě, Cepňčôčęaň ďo pyccęoěy ˙çűęy (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

32) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - egzamin z języka węgierskiego organizowany przez Węgierski Instytut Kultury;

33) Certificaat Nederlands (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

34) Certificado de Portugues (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH).";

9)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokument potwierdzający ukończenie aplikacji adwokackiej, legislacyjnej, notarialnej, prokuratorskiej, radcowskiej, referendarskiej lub sądowej,";

b)
dodaje się pkt 17-26 w brzmieniu:

"17) zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów, przeprowadzającą egzamin na audytorów wewnętrznych,

18) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na inspektora Inspekcji Transportu Drogowego,

19) zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomatyczno-konsularnego,

20) zaświadczenie o uzyskaniu uprawnienia do zajmowania stanowiska inspektora dozoru jądrowego lub o uzyskaniu uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,

21) dyplom uzyskania przez lekarza tytułu specjalisty,

22) dokument stwierdzający przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych,

23) zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu aplikacji eksperckiej w zakresie prawa własności przemysłowej,

24) zaświadczenie o ukończeniu aplikacji kontrolerskiej i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

25) dokument o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów,

26) dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052.