Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.803

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 2:
w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) dokumentacji określających obszar zmeliorowanych gruntów, sporządzonych na zlecenie:

– jednostki prowadzącej ewidencję - jeżeli na obszarze tym znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych wpisane do ewidencji,

– zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółki wodnej - jeżeli na obszarze tym znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych niewpisane do ewidencji;",

w pkt 2:

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) protokołów dotyczących uzasadnionego technicznie wyłączenia urządzeń i zmeliorowanych gruntów w wyniku zmian dotychczasowego sposobu wykorzystywania gruntów, dokonanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w razie ich braku - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, spisanych przez jednostkę prowadzącą ewidencję,",

- - lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. c, e-h,",

- - dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) protokołów zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wykonanych bez udziału środków publicznych, spisanych przez jednostkę prowadzącą ewidencję przy udziale starosty właściwego ze względu na miejsce położenia tych urządzeń.",

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Protokoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, d i f, powinny zawierać:";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w rubryce 29 wyraz "szt." zastępuje się wyrazem "ha".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.