Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 20 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, W TYM STUDENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 1A USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 99 UST. 1 PKT 1A USTAWY, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni publicznej, w tym na remonty, zwanej dalej "dotacją podstawową", dysponenci części budżetowych wydzielają:

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych w ust. 3;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% ogólnej kwoty dotacji, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących.

2. Zasadnicza część dotacji podstawowej obejmuje kwoty wydzielone odrębnie dla grup uczelni publicznych:

1) akademickich;

2) zawodowych.

3. Kwoty zasadniczej części dotacji podstawowej, wydzielone dla grup uczelni publicznych, o których mowa w ust. 2, są obliczane według wzoru:

gdzie:

Dui - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

Dc - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych w danym roku,

Dpui - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Ws - oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego,

Si - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej,

Wd - oznacza wagę składnika dostępności kadry,

Di - oznacza składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej,

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

Bi - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni publicznej,

Wu - oznacza wagę składnika uprawnień,

Ui - oznacza składnik uprawnień i-tej uczelni publicznej,

Ww - oznacza wagę składnika wymiany,

Wi - oznacza składnik wymiany i-tej uczelni publicznej.

4. Zasady określania składnika studencko-doktoranckiego i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3:

1) składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy (z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y - oznacza liczbę dziedzin nauki,

Lddi - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni publicznej, niepobierających stypendiów doktoranckich albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni publicznej, pobierających stypendia doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru Ldd,i), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

Lsci - oznacza liczbę cudzoziemców - uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia wyższe, wynikającą z danych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

2) w przypadku gdy w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej albo Ministra Obrony Narodowej liczba studentów studiów stacjonarnych, wynikająca z ostatecznych danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, przekracza liczbę studentów studiów stacjonarnych o ponad 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowej liczba studentów studiów stacjonarnych w ramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie z pkt 1, jest korygowana o iloczyn liczby studentów, stanowiącej różnicę między ostatecznymi danymi nadesłanymi przez i-tą uczelnię publiczną a liczbą studentów studiów stacjonarnych przekraczającą o 2% ogólną liczbę studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów studiów stacjonarnych określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, oraz przeciętnej kosztochłonności kierunków studiów w i-tej uczelni publicznej; przeciętną kosztochłonność kierunków studiów oblicza się według wzoru:

3) dla studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych na kierunku o profilu praktycznym ustala się przelicznik równy 1,2, a dla pozostałych studentów w tych uczelniach - przelicznik równy 1,0.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprof,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ldr_hab,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ldr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lmgr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

LZprof60,i - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy), wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z wyłączeniem profesorów z zagranicy (cudzoziemców) uwzględnionych w LZprofz,i,

LZprofz,i - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

6. Zasady określania składnika dostępności kadry, o którym mowa w ust. 3:

1) składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Pi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ski - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb studentów i uczestników studiów doktoranckich w i-tej uczelni publicznej określaną według wzoru:

Ski = 2Lsi,2 + 1,2Lsni,2 + Lsi,1 + 0,6Lsni,1 + 2,5Ldi + 1,5Ldni

gdzie:

Lsi,2 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lsni,2 - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lsi,1 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Lsni,1 - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Ldi - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

Ldni - oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

m - oznacza parametr modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, ustalony dla poszczególnych grup uczelni publicznych, o których mowa w ust. 10,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

2) w przypadku gdy w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej albo Ministra Obrony Narodowej liczba studentów studiów stacjonarnych, wynikająca z ostatecznych danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, przekracza liczbę studentów studiów stacjonarnych o ponad 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowej liczba studentów studiów stacjonarnych w ramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie z pkt 1, jest korygowana o różnicę między ostatecznymi danymi nadesłanymi przez i-tą uczelnię publiczną a liczbą studentów studiów stacjonarnych przekraczającą o 2% ogólną liczbę studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim lub liczbę studentów studiów stacjonarnych określoną zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej.

7. Składnik badawczy i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

gdzie:

LGkraj,i - oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni publicznej realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) - z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, jak również liczbę projektów własnych i promotorskich, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756),

LGzagr,i - oznacza liczbę projektów w ramach programów międzynarodowych w i-tej uczelni publicznej, realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jak również liczbę projektów realizowanych w ramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć międzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

8. Składnik uprawnień i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

gdzie:

LUhab,i - oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

LUdr,i - oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora sztuki w i-tej uczelni publicznej, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

9. Składnik wymiany i-tej uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 3, oblicza się według wzoru:

gdzie:

SWi - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich i-tej uczelni publicznej, wyjeżdżających w poprzednim roku akademickim za granicę w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

SPi - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich, przyjeżdżających w poprzednim roku akademickim do i-tej uczelni publicznej z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych.

10. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 3, oraz dla parametru m we wzorze, o którym mowa w ust. 6, określa się następujące wartości, w przypadku:

1) uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz akademickich uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych:

a) 0,65 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,30 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,15- dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,10- dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,05 - dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,05 - dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 13,0 - dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

2) uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz zawodowych uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych:

a) 0,65 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,30 - dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,00 - dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,00 - dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,00 - dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 8,0 - dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

3) uczelni medycznych:

a) 0,65 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 - dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,10- dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,10- dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,05 - dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 6,0 - dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

4) uczelni artystycznych:

a) 0,65 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,45 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,40 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,05 - dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,05 - dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,05 - dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,00 - dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 5,6 - dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m;

5) uczelni morskich:

a) 0,65 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C,

b) 0,35 - dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,

c) 0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,

d) 0,10 - dla wagi składnika dostępności kadry Wd,

e) 0,10 - dla wagi składnika badawczego Wb,

f) 0,10 - dla wagi składnika uprawnień Wu,

g) 0,00 - dla wagi składnika wymiany Ww,

h) 15,0 - dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich m.

11. Dane w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, niebędących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przesyłają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych dla wszystkich składników, w tym składników studencko-doktoranckiego i kadrowego.
12. Jeżeli kwota zasadniczej części dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3, w roku przypadającym w okresie trzech lat następujących po roku utworzenia uczelni publicznej, dokonanego w wyniku połączenia uczelni publicznych, będzie niższa niż 102% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom w roku poprzedzającym połączenie, w warunkach porównywalnych, minister nadzorujący tę uczelnię, przyznając jej w tym roku dotację podstawową, uzupełnia tę dotację do wysokości stanowiącej sumę 102% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom w roku poprzedzającym połączenie, w warunkach porównywalnych, oraz 100% zwiększeń dotacji podstawowej o charakterze stałym, w tym z tytułu wzrostu wynagrodzeń, przyznanych uczelni publicznej w okresie trzech lat od utworzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM Z CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, W TYM STUDENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 1A USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 99 UST. 1 PKT 1A USTAWY, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY

1. Z dotacji udzielanej uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, kształceniem kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwanej dalej "dotacją podstawową z budżetu MON", wydziela się:

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych w ust. 2;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących.

2. Kwota zasadniczej części dotacji podstawowej z budżetu MON jest obliczana według wzoru:

gdzie:

Dui - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w danym roku,

Dc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w danym roku,

Dpui - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

Dpc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni wojskowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem),

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Si - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej.

3. Dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, o której mowa w ust. 2, określa się wartość 0,4.
4. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsżk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lskżk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej dziedzinie nauki, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy,

y - oznacza liczbę dziedzin nauki,

Ldżd,i - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lwi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi i kandydatami na żołnierzy zawodowych odbywających w ramach studiów szkolenie wojskowe, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

n - oznacza liczbę uczelni wojskowych.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprof,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Ldr_hab,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Ldr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Lmgr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

n - oznacza liczbę uczelni wojskowych.

6. Dane w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przesyłają Ministrowi Obrony Narodowej, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych dla składników studencko-doktoranckiego i kadrowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI MORSKICH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADR MORSKICH

1. Dotacja dla publicznych uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich, stanowiąca nie więcej niż 30% kwoty dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określonych w ustawie budżetowej na dany rok, jest przeznaczana na:

1) utrzymanie i eksploatację statków szkolnych;

2) utrzymanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr morskich.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, wydziela się:

1) część nie większą niż 85%, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych kształconych z uwzględnieniem poziomów odpowiedzialności - poziomu zarządzania lub poziomu operacyjnego, określonych w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286);

2) pozostałą część, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby pracowników, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty), którzy biorą udział w procesie kształcenia i posiadają dyplom na poziomie operacyjnym lub zarządzania wydany zgodnie z konwencją, o której mowa w pkt 1.

3. Liczby studentów i liczby pracowników uczelni, o których mowa w ust. 2, wynikają z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie morskie.