§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.110.1258

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1999 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.