Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.328

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 grudnia 1966 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1962 r. Nr 61, poz. 295 oraz z 1965 r. Nr 19, poz. 128 i Nr 54, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W razie uszkodzenia zapór (rogatek), półzapór (półrogatek) lub innych urządzeń zabezpieczających na przejazdach kolejowych użytku publicznego, do wprowadzenia ograniczenia ruchu na drodze za pomocą znaku drogowego, określonego w § 94 ust. 20, upoważniony jest zarząd kolei.",

2) w § 94 ust. 20 otrzymuje brzmienie:

"20. Znak "Stój! Urząd Celny" (rysunek II A-20) wskazuje, że kierujący pojazdem powinien zatrzymać się przed urzędem celnym. Znak ten przy odpowiedniej zmianie napisu może być stosowany również w innych okolicznościach, np. dla oznaczenia granicznego punktu kontrolnego lub uszkodzonych urządzeń zabezpieczających na przejeździe kolejowym; napisy "Urząd Celny" (w języku polskim i obcym) zastępuje się wtedy napisem określającym przyczynę obowiązkowego zatrzymania się, np. "Punkt kontrolny" lub "Rogatka uszkodzona". Dalsza jazda po zatrzymaniu może nastąpić za zgodą osoby uprawnionej (pracownika urzędu celnego, organu Wojsk Ochrony Pogranicza, pracownika kolei itp.).",

3) w § 136 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych ustali opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.",

4) w § 153 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie została uiszczona opłata rejestracyjna lub składka za obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej albo".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.