Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.19.128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 maja 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Na podstawie art. 14 pkt 1, art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 44 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do pojazdów szynowych oraz pojazdów Sił Zbrojnych określonych w § 169 ust. 3.";

2)
w § 60 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeden koń powinien być zaprzężony pomiędzy dwa dyszle (hołoble). Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą zezwolić na używanie na swoim terenie pojazdów zaprzęgowych, w których jeden koń jest zaprzężony do wozu z jednym dyszlem, pojazdy takie jednak nie mogą być używane na drogach przeznaczonych do ruchu międzynarodowego (oznaczonych znakami z literą E i z numerem drogi międzynarodowej) oraz na drogach państwowych oznaczonych znakami szlaku drogowego z numerem jednocyfrowym lub dwucyfrowym.

Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i w Rzeszowie mogą dopuścić, w terminie do dnia 31 grudnia 1966 r., używanie pojazdów zaprzęgowych, w których jeden koń jest zaprzężony do wozu z jednym dyszlem, również na drogach przeznaczonych do ruchu międzynarodowego oraz na drogach państwowych oznaczonych znakami szlaku drogowego z numerem dwucyfrowym.";

3)
w § 93 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Oprócz symboli przewidzianych na znakach określonych w § 94 mogą być stosowane odrębne symbole dla wskazania zakazu wjazdu wózków rowerowych lub wózków ręcznych.";

4)
w § 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tło znaku szlaku drogowego jest koloru czerwonego, liczby koloru białego i obrzeże koloru czarnego; na drogach warunkowo udostępnionych dla ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny ciężar całkowity lub nacisk osi obrzeże znaku składa się z biało-czarnych kwadratów.";

5)
w § 120 ust. 1 wyrazy "podające potrzebne użytkownikom dróg informacje" zastępuje się wyrazami "znaki podające informacje potrzebne użytkownikom dróg";
6)
w § 168 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przyczep mają odpowiednie zastosowanie przepisy §§ 123-145 i 147-153.";

7)
w § 173 ust. 3 wyrazy "hamulec motocykla" zastępuje się wyrazami "hamulce motocykla";
8)
w części IV:
a)
dział zatytułowany: "Warunki techniczne dopuszczenia przyczep do ruchu na drogach publicznych" oznacza się jako dział III,
b)
dział zatytułowany: "Warunki techniczne dopuszczenia maszyn samobieżnych do ruchu na drogach publicznych" oznacza się jako dział IV;
9)
w części V po oznaczeniu "Dział I" dodaje się wyrazy "Przepisy wstępne";
10)
w § 206 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prawo jazdy kategorii II - odpowiada uprawnieniom klasy B, C i E";

11)
w § 213 ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy "a kierowcom pełniącym służbę w Milicji Obywatelskiej - na wniosek właściwego organu Milicji Obywatelskiej";
12)
w § 215:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kierowcom nie przestrzegającym przepisów o ruchu na drogach publicznych właściwy do spraw komunikacji organ prezydium powiatowej rady narodowej (§ 210) udziela ostrzeżenia na podstawie orzeczenia kolegium karno-administracyjnego, wydanego w sprawie naruszenia przez kierowcę przepisów o ruchu drogowym; udzielenie ostrzeżenia następuje przez wymianę karty ostrzeżeń A na kartę B, a karty ostrzeżeń B na kartę C. Kierowcom w czynnej służbie wojskowej ostrzeżenia udziela się na wniosek właściwego organu wojskowego.",

b)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "przypadki uzasadniające udzielenie ostrzeżeń";
13)
w § 239 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych mogą skrócić do jednego roku, w okresie do dnia 31 grudnia 1966 r., czas praktyki zawodowej w stosunku do wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kategorii III, a ubiegających się o prawo jazdy kategorii II, oraz mogą zastosować w tym okresie inne odchylenia od przepisów §§ 194-196 dotyczące uprawnień do kierowania, praktyki i przeszkolenia.";

14)
w § 241 wyrazy "zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1965 r." zastępuje się wyrazami "zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1966 r.";
15)
w § 243 ust. 1:
a)
w pkt 2 wyrazy "od dnia 1 stycznia 1965 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 1 stycznia 1966 r.",
b)
w pkt 4 po wyrazie "zarejestrowanych" oraz w pkt 6 lit. b), w pkt 7 i w pkt 9 po wyrazie "rejestrowanych" dodaje się wyrazy "po raz pierwszy".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.