Zm.: rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.164.1159

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Na podstawie art. 47 ust. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 116, poz. 982) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stanowiącego część składową nieruchomości gruntowej, oprócz dokumentów określonych w ust. 4, do wniosku dołącza się kopię mapy z ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi granicami złoża.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 2, odmawia rozporządzenia prawem do informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu.";

2)
w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 1, odmawia udostępnienia informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu, a także gdy określony we wniosku cel udostępnienia informacji geologicznej jest niezgodny z zakresem określonym w art. 47 ust. 4 ustawy.";

3)
w § 5:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2 % za każdy rok.",

b)
dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżki, o której mowa w ust. 2, podlega obniżeniu z tytułu kategorii rozpoznania złoża kopaliny, którego informacja dotyczy, o:

1) 10 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii B;

2) 20 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C1;

3) 30 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C2 oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii C;

4) 40 % - dla kart rejestracyjnych złóż sporządzonych przed dniem 2 września 1994 r. i dokumentacji uproszczonych.

2b. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżek, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlega obniżeniu z tytułu ubytku zasobów bilansowych złoża - proporcjonalnie do ubytku, jaki nastąpił od czasu zatwierdzenia lub przyjęcia dokumentacji geologicznej, do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wykonania oszacowania, z uwzględnieniem zmian w zasobach złoża wynikających z zatwierdzenia lub przyjęcia kolejnych dokumentacji geologicznych. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej dotyczącej oznaczonej części złoża podstawą do obniżenia wartości informacji geologicznej jest ubytek zasobów, jaki nastąpił w części złoża, której dotyczy informacja geologiczna objęta wyceną.

2c. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2 % za każdy rok.",

c)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej w okresie poprzedzającym uzyskanie koncesji stanowi 10 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1-5.";

4)
w § 7 w ust. 2 w pkt 2 i 3 wyrazy "2.000 zł" zastępuje się wyrazami "300 zł";
5)
dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna lub geologiczno-inżynierska oraz wynikach innych prac geologicznych, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie ilości profili otworów wiertniczych lub wyników badań wskazanych we wniosku, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za każdy profil, przy liczbie do 50 profili - 10 zł;

2) za każdy profil, przy liczbie ponad 50 profili - 500 zł plus 5 zł za każdy profil powyżej 50 profili;

3) za każdy wynik badań, przy liczbie do 50 wyników - 10 zł;

4) za każdy wynik badań, przy liczbie ponad 50 wyników - 500 zł plus 5 zł za każdy wynik powyżej 50 wyników.

§ 8b. Do ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w bazach danych geologicznych przepisy § 6-8a stosuje się odpowiednio.";

5)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w wynikach prac geofizycznych innych niż dokumentacja geologiczna, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.";

6)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wynagrodzenie za korzystanie z próbek trwałego przechowywania w celu wykonywania opracowania naukowego lub opracowania finansowanego ze środków publicznych wynosi 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 2.";

7)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

........................

(miejscowość i data)

WNIOSEK

do .........

o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko / nazwa: ...................................................

............................................................................

2. Nr dowodu osobistego1)/ nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji

działalności gospodarczej: ................................................

3. Adres zamieszkania (zameldowania) / siedziby: ..............................

............................................................................

4. Adres do korespondencji: ...................................................

............................................................................

5. Telefon kontaktowy: ........................................................
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA INFORMACJI
[] Centralne Archiwum Geologiczne ..............................................
[] Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w ..........................................
[] Powiatowe Archiwum Geologiczne w ............................................
[] Inne archiwa: ...............................................................
OPIS INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
Rodzaj i forma informacji geologicznej (informacja geologiczna złoża kopalin, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska; zawarta w dokumentacji geologicznej, profilu otworu, próbce geologicznej):

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Lokalizacja obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna:

.................................................................................

.................................................................................

ZAMIERZONY OKRES KORZYSTANIA Z INFORMACJI
.................................................................................
CEL KORZYSTANIA Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
[] Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej

złoża kopaliny lub dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód

podziemnych, wykorzystywanej w celu wydobywania kopaliny ze złoża

.............................................................................

.............................................................................

[] Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej

złoża kopaliny, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża

.............................................................................

.............................................................................

[] Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji

hydrogeologicznej, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze

złoża

.............................................................................

.............................................................................

[] Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji

geologiczno-inżynierskiej

.............................................................................

.............................................................................

[] Korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologicznej

innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna lub

geologiczno-inżynierska oraz wynikach innych prac geologicznych,

wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża

.............................................................................

.............................................................................

[] Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w wynikach prac geofizycznych

.............................................................................

.............................................................................

[] Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w próbkach geologicznych

.............................................................................

.............................................................................

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
[] Wycena informacji geologicznej
[] Aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności

gospodarczej

[] Kopia mapy z ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi granicami

nieruchomości gruntowej i granicami złoża2)

......................

(podpis wnioskodawcy)

1) Podaje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą.

2) Dołączyć w przypadku, gdy informacja geologiczna jest zawarta w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stanowiącego część składową nieruchomości gruntowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Akceptuję udostępnienie

informacji geologicznej objętej wnioskiem

..................................................

za Skarb Państwa

..................................................

(miejscowość i data)

WNIOSEK

do ....................................................

o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej

WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko / nazwa: ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Nr dowodu osobistego1)/ nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności

gospodarczej: ................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania (zameldowania) / siedziby: ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru informacji z archiwum: ..................................................

.......................................................................................................................................................................

5. Adres do korespondencji: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

6. Telefon kontaktowy: .....................................................................................................................................
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

Centralne Archiwum Geologiczne ..............................................................................................................

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w ...................................................................................................

Powiatowe Archiwum Geologiczne w ........................................................................................................

Inne archiwa: ................................................................................................................................................

OPIS INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Rodzaj i forma informacji geologicznej (informacja geologiczna złoża kopalin, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska; zawarta w dokumentacji geologicznej, profilu otworu):

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

_______________________________

1) Podaje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą.

Lokalizacja obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ZAMIERZONY OKRES KORZYSTANIA Z INFORMACJI

...........................................................................................................................................................................

CEL KORZYSTANIA Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Sporządzenie projektu prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Sporządzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wykonanie opracowania naukowego

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wykonanie opracowania w celu dydaktycznym, pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej

i podyplomowej

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wykonywanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wykonywanie zadań przez organy administracji publicznej

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Ubieganie się w drodze przetargu o ustanowienie użytkowania górniczego na działalność

regulowaną ustawą

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Sporządzenie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w związku ze zmianą jego

granic na skutek podziału złoża

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Sporządzenie wyceny informacji geologicznej

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.......................................................

(podpis wnioskodawcy)

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).