Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.798

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 53, poz. 214) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386), zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu (Dz. U. Nr 51, poz. 235 i z 1993 r. Nr 24, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "33.800 zł" i "32.500 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "3 zł 38 groszy" i "3 zł 25 groszy",
2) w § 11 wyrazy "30.000 zł" zastępuje się wyrazami "3 zł".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.