Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.24.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 marca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

Na podstawie art. 77 ust. 2 i art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu (Dz. U. Nr 51, poz. 235) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 i 2 kwoty "26.000 zł" i "25.000" zł zastępuje się odpowiednio kwotami "33.800 zł" i "32.500 zł",
2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przysługuje w wysokości:

1) dla strażaka posiadającego rodzinę - 30.000 zł dziennie,

2) dla strażaka samotnego - 1/2 stawki określonej w pkt 1."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r.