Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.105.1203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 17 grudnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.

Na podstawie art. 20 ust. 3a oraz art. 20 ust. 7a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i Nr 41, poz. 412) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Koncesja może być wydana przedsiębiorcy, który złoży dokumenty, o których mowa w § 1, oraz spełnia następujące wymogi:",
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 Koncesja jest wydawana na przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych marek określonych w koncesji na czas oznaczony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2000 r.",

3) skreśla się § 4.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.