Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.120.1295

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 19, poz. 240), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w pełni funkcjonalne kopie zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo na nabój niescalony:

a) pistolety i rewolwery o kalibrze do 0.58" o dowolnym oporze języka spustowego,

b) karabiny o kalibrze do 0.58" o dowolnym oporze języka spustowego.";

2)
w § 7:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) broń palną w postaci pistoletów, rewolwerów i karabinów, z wyłączeniem broni opracowanej konstrukcyjnie po roku 1945 oraz broni automatycznej i karabinów strzelców wyborowych,"

b)
w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) broń myśliwską, z wyłączeniem sztucerów opracowanych konstrukcyjnie po roku 1945."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.