Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.232

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań1)

Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Postępowanie z odwołaniem, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym wniesienie odwołania wraz z załącznikami, przystąpienie do postępowania odwoławczego, korespondencja w sprawie odwoławczej, udostępnienie stronom i uczestnikom postępowania akt sprawy odwoławczej oraz ich udział w rozpoznaniu odwołania, przechowywanie akt sprawy odwoławczej, a także przetwarzanie tych informacji odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.";

2) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Akta sprawy odwoławczej udostępnia się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek w siedzibie Izby, w ustalonym z Izbą terminie.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Udostępnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inne niż informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, a do czasu ogłoszenia wokandy nie udostępnia się także informacji o składzie orzekającym wyznaczonym do rozpoznania odwołania.";

3) w § 11:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, Prezes Izby wyznacza, w drodze zarządzenia, skład orzekający spośród członków Izby, którzy posiadają dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz wskazuje termin i miejsce posiedzenia do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych i sprawdzających.";

4) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku kierowania do rozpoznania odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, skład orzekający informuje Prezesa Izby o konieczności rozpoznania odwołania w warunkach umożliwiających przetwarzanie takich informacji na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.";

5) w § 14:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, Prezes Urzędu wskazuje miejsce rozpoznania odwołania. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.";

6) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, termin rozpoznania odwołania wyznaczany jest przez skład orzekający w uzgodnieniu z Prezesem Izby, z uwzględnieniem dostępności miejsca rozpoznania odwołania.";

7) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Skład orzekający w toku rozprawy podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności udostępnienia stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego treści dokumentacji postępowania odwoławczego, która może zawierać informacje stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inne niż informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.";

8) w § 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku postępowania odwoławczego, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, skład orzekający powołuje biegłego, który posiada dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, 314 z 01.12.2009, str. 64 oraz 319 z 02.12.2011, str. 43).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.