Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych (Dz. U. Nr 66, poz. 793 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 4) w załączniku do rozporządzenia w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw gospodarki, dla zapewnienia bieżącej współpracy, może spośród członków Komitetu wyznaczyć Sekretarza Komitetu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733.