Zm.: rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.73.432

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193, poz. 1396, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) "Program rolnośrodowiskowy";";

2)
w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
3)
w § 4:
a)
w pkt 1 wyrazy "pkt 2" zastępuje się wyrazami "pkt 2 lit. a, b",
b)
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 2 lit. c - na okres od dnia 15 marca 2008 r. do dnia 16 października 2008 r.".

Przepisy § 1 pkt 1 i 3 stosuje się od dnia 15 marca 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1451 i Nr 225, poz. 1662 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 54, poz. 327.