Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.673

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

Na podstawie art. 115 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej (Dz. U. Nr 8, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Zakres szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej, zwanego dalej "szkoleniem dla korpusu aspirantów Służby Celnej", zależy od charakteru zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz zajmowanego przez niego stanowiska służbowego i obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące:

1) wykonywanych przez Służbę Celną kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

2) nadawania przeznaczeń celnych;

3) podatków pobieranych przez organy celne;

4) zwalczania przestępczości;

5) postępowania w sprawach celnych oraz postępowania podatkowego;

6) prawa Unii Europejskiej;

7) komunikacji interpersonalnej i asertywnej;

8) musztry i zasad zachowania w Służbie Celnej.

2. Zakres szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej, zwanego dalej "szkoleniem dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej", obejmuje szkolenie z języka obcego oraz wybrane zagadnienia dotyczące:

1) psychologii i etyki;

2) organizacji i zarządzania;

3) finansów publicznych;

4) prawa zamówień publicznych;

5) prawa konstytucyjnego;

6) administracji publicznej;

7) funkcjonowania Służby Celnej;

8) międzynarodowych aspektów działania Służby Celnej;

9) bezpieczeństwa informacji.

3. W przypadku gdy szkolenie z języka obcego jest realizowane w trybie stacjonarnym, program szkolenia specjalistycznego obejmuje także zajęcia rozwijające sprawność fizyczną.";

2) w § 3 uchyla się ust. 2;
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie;

"2. W przypadku gdy wybrane zagadnienia wchodzące w skład szkolenia specjalistycznego do odpowiedniego korpusu dostępne są w katalogu szkoleń elektronicznych Służby Celnej, szkolenie może być realizowane w systemie zdalnego nauczania.";

4) w § 6:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w ostatniej ocenie okresowej wnioskowano o mianowanie go na pierwszy stopień do odpowiedniego korpusu lub uzyskał pozytywną opinię służbową z wnioskiem o mianowanie go na pierwszy stopień do odpowiedniego korpusu.",

b) uchyla się pkt 4;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Kierownik urzędu, o którym mowa w § 5 ust. 1, kieruje funkcjonariusza na szkolenie dla korpusu aspirantów Służby Celnej, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych zadań oraz indywidualne potrzeby szkoleniowe funkcjonariusza.";

6) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy liczba funkcjonariuszy oczekujących na szkolenie dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej jest większa od limitu miejsc przyznanych urzędowi, w którym funkcjonariusz pełni służbę stałą, o skierowaniu funkcjonariusza na szkolenie decyduje kierownik urzędu, kierując się następującymi przesłankami;

1) stażem służby lub pracy w Służbie Celnej lub w służbie cywilnej;

2) potrzebami Służby Celnej;

3) posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi funkcjonariusza.";

7) § 11 otrzymuje brzmienie;

"§ 11. Propozycja składu komisji egzaminacyjnej przedkładana jest Szefowi Służby Celnej przez dyrektora nadzorującego komórkę szkoleniową, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.";

8) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin trwa 70 minut.";

9) § 25 otrzymuje brzmienie;

"§ 25. Funkcjonariusz, który nie zdał egzaminu, został wykluczony z egzaminu albo nie przystąpił do egzaminu z innych przyczyn niż określone w § 26, ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362 i 627.