Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.240.1611

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2010 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w przypadku gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczeń wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie optyczne oraz w przypadku gdy w wyniku badań lekarskich stwierdzono u pracownika chorobę lub niekorzystne dla zdrowia skutki, które w opinii lekarza są wynikiem narażenia na promieniowanie optyczne w pracy, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną:

a) zawiadamia pracowników o wynikach badań lekarskich oraz informuje, jakim badaniom lekarskim powinni się poddać po ustaniu narażenia na promieniowanie optyczne,

b) dokonuje okresowych analiz wyników kontroli zdrowia pracowników oraz informuje pracodawcę o wynikach tych analiz z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej,";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli "I Czynniki fizyczne" lp. 7 otrzymuje brzmienie:
Lp.Czynnik szkodliwy lub uciążliwyBadania wstępneBadania okresoweCzęstotliwość badańOstatnie badanie okresoweNarządy (układy krytyczne)Uwagi
lekarskiepomocniczelekarskiepomocniczelekarskiepomocnicze
1234567891011
7Promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm)
1. nadfioletowe (UV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologicznew zależności od wskazańogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologicznew zależności od wskazańco 3 lataogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologicznew zależności od wskazańnarząd wzroku; skórau osób powyżej 50. roku życia narażonych na promieniowanie optyczne powyżej 10 lat, badania okresowe powinny być przeprowadzane co 2 lata
2. podczerwone (IR) ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewekw zależności od wskazańogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewekw zależności od wskazańco 3 lataogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewekw zależności od wskazańnarząd wzroku; skóra
3. widzialne (światło) ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówekw zależności od wskazańogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówekw zależności od wskazańco 3 lataogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówekw zależności od wskazańnarząd wzroku
4. laseroweogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówekw zależności od wskazańogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówekw zależności od wskazańco 3 lataogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówekw zależności od wskazańnarząd wzroku; skóra
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli "I Czynniki fizyczne" uchyla się lp. 8, 9 i 11.