Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1432) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.