Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.35.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych (Dz. U. Nr 46, poz. 223) wprowadza się następującą zmianę:

Dotychczasową treść § 12 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. Osobom prawnym nie będącym jednostkami państwowymi lub organizacjami społecznymi (art. 3 ust. 2), które jako właściciele terenu uczestniczyły w kosztach budowy określonego urządzenia komunalnego, zalicza się wyłożony wkład na pokrycie kosztów budowy tego urządzenia komunalnego, a w razie pokrywania kosztów w formie opłat rocznych, udziela się zwolnienia na określoną w stosunku do nakładów ilość lat od obowiązku ponoszenia opłat przypadających za te urządzenia.

3. Osobom fizycznym, które jako właściciele terenu przyczyniły się do wybudowania określonego urządzenia komunalnego własnymi środkami finansowymi, zalicza się te środki finansowe na poczet należności z tytułu pokrycia kosztów budowy określonego urządzenia komunalnego. Jeśli osoby te przyczyniły się do budowy określonego urządzenia komunalnego wkładem rzeczowym lub własną pracą w czynie społecznym, mogą uzyskać przy jednorazowej wpłacie kosztów określonych w §§ 2–4, poza bonifikatą przewidzianą w § 8 ust. 2, bonifikatę do wysokości dalszych 20%, tj. łącznie nie więcej niż 40%; jeżeli osoby te uzyskają zezwolenie na pokrycie kosztów budowy urządzenia komunalnego w formie rocznych opłat, mogą być zwolnione, w zależności od stopnia nakładów, od obowiązku ponoszenia opłat przypadających za to urządzenie przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

4. Decyzje o zwolnieniu od opłat na określoną ilość lat oraz o przyznaniu bonifikaty wydaje właściwy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organ prezydium rady narodowej miasta lub osiedla."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.