Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.3.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627) zarządza się, co następuje:
W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 32, poz. 138 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 130 i Nr 133, poz. 642) w lp. 10 liczbę "50" zastępuje się liczbą "80".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.