Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.28.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86, Nr 40, poz. 174, Nr 68, poz. 341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r, Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 32, poz. 138) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 2 i dodaje ust. 1 w brzmieniu:

"1. Ustala się minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, przy których zachowaniu działalność uznawana jest za działalność rolniczą:

1) miesiąc - w przypadku roślin,

2) 6 tygodni - w przypadku drobiu rzeźnego,

3) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.