§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.5.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1973 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 września 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu (Dz. U. Nr 36, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.",
2)
w § 1:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Podatki obrotowy, dochodowy i wyrównawczy od przychodów ze świadczeń wykonywanych przez rzemieślników za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych, zwanych dalej "spółdzielniami", w zakresie rodzajów rzemiosł wymienionych w załączniku do rozporządzenia pobiera się na wniosek podatnika w formie ryczałtu pod warunkiem:

a) członkostwa w spółdzielni i wykonywania świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wymienionych w ust. 3, wyłącznie za jej pośrednictwem,

b) posiadania uprawnienia do wykonywania jednego lub więcej rodzajów rzemiosł wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia i wykonywania rzemiosła określonego w tym uprawnieniu,

c) nieprzekroczenia w roku podatkowym w stosunku rocznym obrotu 1.200.000 zł, a w zakresie rzemiosł piekarstwo oraz rzeźnictwo i wędliniarstwo - obrotu 1.800.000 zł.

2. Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Rzemiosła może określić spółdzielnie, których członkowie w danym roku podatkowym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach ustalonych przepisami rozporządzenia; o decyzji tej zawiadamia spółdzielnie Centralny Związek Rzemiosła.",

b)
w ust. 3 lit. a) skreśla się wyrazy "i przemysłowych",
c)
w ust. 3 lit. b) wyrazy "są odrębnie opodatkowane w sposób określony w § 4 ust. 2" zastępuje się wyrazami "są opodatkowane w formie odrębnego ryczałtu przewidzianego dla zbieraczy odpadków użytkowych.",
3)
w § 4 skreśla się ust. 2,
4)
w § 5:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie wykonywania przez podatnika świadczeń w całości lub w części z materiałów powierzonych, zwanych dalej "świadczeniami z materiałów powierzonych", za obrót przyjmuje się należność wynikającą z rachunku za wykonane świadczenia, pod warunkiem, że podatnik rozliczy się ze spółdzielnią z tych materiałów i w rachunku nie ujmie ich wartości. W razie niedotrzymania tego warunku obrotem jest pełna kwota należności łącznie z wartością wszystkich dostarczonych materiałów, przy czym obrót ten traktuje się jako osiągnięty z wykonywania świadczeń z materiałów własnych. Za materiały powierzone uważa się również półwyroby lub gotowe części oddane do przerobu, montowania itp. czynności.",

b)
w ust. 4 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) na wniosek podatnika - wartość części zamiennych, podzespołów i nie przetworzonych materiałów dodanych przy wykonywaniu usług w zakresie rzemiosł: ślusarstwo usługowe, kowalstwo, kotlarstwo, mechanika maszyn, mechanika precyzyjna, mechanika maszyn biurowych, mechanika pojazdowa, elektromechanika, elektromechanika chłodnicza, elektromechanika dźwigowa oraz telemechanika i radiomechanika, jeżeli podatnik posiada dowody zakupu dodanych części zamiennych, podzespołów i materiałów, odpowiadające warunkom określonym w art. 103 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) oraz wystawi rachunek za wykonaną usługę, w którym wykaże w odrębnej pozycji ilość, cenę jednostkową nie wyższą od ceny zakupu i ogólną wartość dodanych części zamiennych, podzespołów lub materiałów, bez doliczenia do niej narzutu.",

5)
w § 6:
a)
w ust. 1 pkt 1 w skali stawek ryczałtu w rubryce 2 kwotę "89.000 zł" zastępuje się kwotą "74.000 zł",
b)
w ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy "powierzonych lub częściowo powierzonych oraz typowych usług" oraz w skali stawek ryczałtu - rubrykę 5,
c)
w ust. 2 wyrazy "(symbole A1 - H)" zastępuje się wyrazami "(symbole A1 - G)",
d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli podatnik wykonuje usługi dla ludności lub rolnictwa, ryczałt obniża się:

a) o 10%, jeżeli osiągnięty obrót z wykonywania tych usług wynosi co najmniej połowę ogólnego obrotu rocznego,

b) o 15%, jeżeli osiągnięty obrót z wykonywania tych usług wynosi co najmniej 3/4 ogólnego obrotu rocznego,

c) o 20%, jeżeli podatnik wykonuje wyłącznie te usługi.

Obniżki ryczałtu dokonuje spółdzielnia po zakończeniu roku podatkowego na podstawie całorocznych wyników działalności podatnika.",

6)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. O zaliczeniu obrotów do poszczególnych stawek ryczałtu decyduje rodzaj rzemiosła określony w posiadanym przez podatnika uprawnieniu do wykonywania rzemiosła (§ 1 ust. 1 lit. b) oraz wykonywanie świadczeń z materiałów własnych bądź z materiałów powierzonych.",

7)
w § 8:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli podatnik wykonuje w ciągu roku wyłącznie świadczenia z materiałów własnych lub wyłącznie świadczenia z materiałów powierzonych bądź usługi (ust. 4), podlegające różnym stawkom ryczałtu (symbole A1 - D lub symbole E - G), podatek zryczałtowany od obrotów z poszczególnych rodzajów świadczeń oblicza się w sposób następujący:",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli podatnik wykonuje w ciągu roku obok świadczeń z materiałów własnych także świadczenia z materiałów powierzonych bądź usługi, podatek zryczałtowany od obrotów z poszczególnych rodzajów świadczeń oblicza się według zasad podanych w ust. 1, z tym że obroty ze świadczeń wykonywanych z materiałów powierzonych bądź z usług podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla podstawy opodatkowania stanowiącej sumę obrotów z tych świadczeń, zwiększoną o 70% obrotów ze świadczeń z materiałów własnych. Przepis ten w stosunku do podatników wykonujących rzemiosła budowlane ma zastosowanie tylko w zakresie opodatkowania obrotów ze świadczeń wykonywanych w całości z materiałów powierzonych lub w których udział wartości materiałów własnych nie przekracza 10% wartości świadczenia; obroty te podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla podstawy opodatkowania stanowiącej sumę tych obrotów, zwiększoną o 70% obrotu ze świadczeń, w których udział wartości materiałów własnych przekracza 25% wartości świadczenia, oraz o pełną sumę obrotów ze świadczeń, w których udział wartości materiałów własnych przekracza 10%, a nie jest wyższy od 25% wartości świadczenia.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Obroty z usług, z wyjątkiem określonych w ust. 5 oraz z zastrzeżeniem poz. 154-165 wykazu rodzajów rzemiosł stanowiącego załącznik do rozporządzenia, zalicza się do stawek ryczałtu właściwych dla świadczeń wykonywanych z materiałów powierzonych (symbole E - G).",

d)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Obroty z usług wykonywanych na zamówienie określonego odbiorcy i na jego potrzeby w zakresie następujących rodzajów rzemiosł: ślusarstwo usługowe, blacharstwo, galwanizatorstwo, kowalstwo, mechanika maszyn, mechanika precyzyjna, kotlarstwo, mechanika maszyn biurowych, optyka, wytwarzanie i naprawa wag, zegarmistrzostwo, mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, elektromechanika, elektromechanika dźwigowa, elektromechanika chłodnicza, telemechanika i radiomechanika, betoniarstwo, sztukatorstwo, kamieniarstwo, szklarstwo, witrażownictwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, szkutnictwo, tapicerstwo, introligatorstwo, szewstwo naprawkowe, rymarstwo, kuśnierstwo, kaletnictwo, lutnictwo, organmistrzostwo, wytwarzanie instrumentów dętych, wytwarzanie instrumentów perkusyjnych, wytwarzanie instrumentów harmoniowych i fortepianowych, ortopedyka, parasolnictwo, zabawkarstwo, wytwarzanie pomocy szkolnych - jeżeli wartość dodanego materiału, części zamiennych lub podzespołów przekracza 10% wartości świadczenia - zalicza się do stawek ryczałtu właściwych dla świadczeń wykonywanych z materiałów własnych (symbole A1 - D); w tych wypadkach nie ma zastosowania przepis § 5 ust. 4 lit. c).",

8)
w § 10 ust. 2 pkt 1 wyrazy "świadczeń A1 - H" zastępuje się wyrazami "świadczeń A1 - G",
9)
w § 11 ust. 3 pkt 1 lit. b) skreśla się wyrazy "powierzonych lub częściowo powierzonych oraz typowych usług", a w skali wysokości przedpłat skreśla się rubrykę oznaczoną literą H,
10)
w § 12 ust. 1 lit. b) skreśla się wyrazy "półwyrobów lub gotowych części do przerobu, montowania itp. czynności",
11)
w § 14 ust. 2 wyrazy "Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu" zastępuje się wyrazem "Rzemiosła",
12)
w § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywania innego rodzaju rzemiosła niż określone w uprawnieniu (§ 1 ust. 1 lit. b), zaliczonego do wyższych stawek ryczałtu",

13)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.