Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.4.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1964 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym.

Na podstawie art. 3, 11 i 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166), art. 3 i 5 ust. 1, art. 76 ust. 3 i art. 101 ust. 2 i 5 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) oraz art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26, z 1958 r. Nr 45, poz. 223 i z 1962 r. Nr 33, poz. 156), zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym (Dz. U. z 1962 r. Nr 25, poz. 114 i z 1963 r. Nr 51, poz. 286) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Podatki obrotowy, dochodowy i wyrównawczy od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z dostaw wyrobów własnej produkcji oraz ze świadczenia usług na eksport, dokonywanych za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego Rzemieślniczej Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie lub za pośrednictwem Centrali Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Prywatnego w Warszawie, zwanych dalej "przedsiębiorstwami zaopatrzenia i zbytu", jeżeli świadczenia eksportowe dotyczą umów na eksport, zawartych z tymi przedsiębiorstwami przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Rzemiosła i Przemysłu Prywatnego "Prodimex" sp. z o. o. w Warszawie lub inne przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, wskazane przez Ministra Handlu Zagranicznego, pobiera się - na wniosek podatnika - w formie ryczałtu pod warunkiem:

a) posiadania zezwolenia, a jeżeli w myśl obowiązujących przepisów na wykonywaną działalność gospodarczą nie jest wymagane zezwolenie - posiadania karty rzemieślniczej lub potwierdzenia zgłoszenia przemysłu, i wykonywania działalności gospodarczej w ramach posiadanego uprawnienia (zezwolenia, karty rzemieślniczej lub potwierdzenia zgłoszenia przemysłu),

b) co do podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg lub ewidencji rachunków na zakupione materiały - także pod warunkiem rzetelnego prowadzenia ksiąg lub ewidencji oraz dokumentacji rachunkowej zgodnie z art. 103 i 104 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60).";

2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawki ryczałtu wynoszą:

A) dostawy (wyłącznie świadczenia rzeczy)

Przy podstawie opodatkowania (§ 3)

Rodzaj dostawy
ABCD
stawki w % od podstawy opodatkowania
do 200.0004,2 6,0 7,0 8,0
od nadwyżki ponad 200.000 do 400.0004,6 7,4 9,512,0
" " " 400.000 do 600.0005,0 8,310,514,0
" " " 600.000 do 800.0005,210,012,515,0
" " " 800.000 do 1.000.0005,411,014,518,0
" " " 1.000.000 do 2.000.0006,214,519,023,0
" " " 2.000.000 do 3.000.0006,615,219,023,0
" " " 3.000.0007,016,019,023,0

B) usługi (także świadczenia rzeczy połączone ze świadczeniami usług)

Przy podstawie opodatkowania (§ 3)

Rodzaj usługi
EF
stawki w % od podstawy opodatkowania
do 100.0001011
od nadwyżki ponad 100.000 do 200.0001416
" " " 200.000 do 300.0001618
" " " 300.000 do 400.0001820
" " " 400.000 do 500.0002023
" " " 500.000 do 600.0002226
" " " 600.000 do 700.0002630
" " " 700.000 do 800.0003034
" " " 800.0003440
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Jeżeli podatnik wykonuje świadczenia podlegające różnym stawkom ryczałtu (ust. 2-7), do obrotów z poszczególnych świadczeń stosuje się właściwe dla nich stawki, odpowiadające sumie obrotów ze wszystkich świadczeń dokonanych przez podatnika od początku roku. Jeżeli jednak podatnik obok dostaw wykonuje również usługi, obroty z usług podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla poszczególnych rodzajów usług, odpowiadających sumie obrotów z usług zwiększonych o 70% obrotów z dostaw.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Podatnicy, którym przyznano ryczałt na podstawie § 1, nie zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg na podstawie § 6, obowiązani są objąć księgami całą działalność gospodarczą, w tym także opodatkowaną ryczałtem przyznanym na podstawie § 1. U tych podatników przy ustalaniu podstaw opodatkowania od przychodów osiągniętych ze świadczeń wykonanych na rynek krajowy, z ogólnego obrotu potrąca się obroty z dostaw i usług na eksport, a przy ustalaniu wysokości dochodu z danego przedsiębiorstwa przyjmuje się do opodatkowania taką część dochodu, jaka przypada proporcjonalnie według wielkości obrotów na obrót osiągnięty ze świadczeń wykonanych na rynek krajowy.";

4) użyte w rozporządzeniu:
a) w § 1 ust. 3 i 7 wyrazy «Centrali "Prodimex"»,
b) w § 1 ust. 4 wyrazy «Centralę "Prodimex"»,
c) w § 3 ust. 2 wyrazy «Centralę "Prodimex" (inne przedsiębiorstwo handlu zagranicznego)»,
d) w § 3 ust. 2 i 3, w § 5 ust. 1 i 2 wyrazy «Centrala "Prodimex (inne przedsiębiorstwo handlu zagranicznego)»,
e) w § 13 wyrazy «Centralę "Prodimex" lub inne przedsiębiorstwo handlu zagranicznego»,
f) w § 17 wyrazy «Centrali "Prodimex" (innemu przedsiębiorstwu handlu zagranicznego)»,

- zastępuje się wyrazami "przedsiębiorstwo zaopatrzenia i zbytu" w odpowiednim przypadku;

5) w § 19:
a) wyrazy "pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r." zastępuje się wyrazami "pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r.",
b) wyrazy "(Dz. U. Nr 45, poz. 224)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 224, z 1960 r. Nr 52, poz. 303 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113)".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.