Zm.: rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.33.252

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Na podstawie art. 82 i 86 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270 oraz z 1986 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty (Dz. U. z 1985 r. Nr 40, poz. 197, z 1986 r. Nr 9, poz. 47 i Nr 33, poz. 158, z 1987 r. Nr 26, poz. 144 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osiąganie przez emeryta lub rencistę wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy albo zatrudnienia sezonowego lub dorywczego nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń ani zmniejszenia ich wysokości, jeżeli osiągane wynagrodzenie nie przekroczy w okresie roku kalendarzowego 12-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w poprzednim roku, ustalonego i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, zwanego dalej "dopuszczalną kwotą wynagrodzenia", z uwzględnieniem § 14.",

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Osiąganie przez emeryta lub rencistę dochodu z prowadzonego indywidualnego gospodarstwa rolnego lub z działów specjalnych produkcji rolnej powoduje zawieszenie prawa do świadczeń, jeżeli dochód jest osiągany z gospodarstwa rolnego, którego obszar ustalony na potrzeby podatku rolnego przekracza 10 ha przeliczeniowych, lub jeżeli dochód jest osiągany z działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym według stopy procentowej wyższej niż 26%, chyba że gospodarstwo rolne (dział specjalny produkcji rolnej) jest prowadzone wspólnie z pełnoletnim członkiem rodziny albo stanowi współwłasność.",

3)
w § 9 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) pierwszego wdrożenia osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych w jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych.",

4)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń ani zmniejszenia ich wysokości osiąganie wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości, w uspołecznionym zakładzie pracy:

1) z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w zawodach deficytowych,

2) z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w zakładach usługowych wykonujących bezpośrednio usługi dla ludności, których wykaz ustali Minister Rynku Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek terenowego organu administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego określi zawody deficytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W indywidualnych wypadkach, ze względu na szczególne kwalifikacje pracownika i potrzeby zakładu pracy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek uspołecznionego zakładu pracy, może przyznać emerytowi lub renciście zatrudnionemu w tym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy uprawnienia do osiągania wynagrodzenia bez zawieszania prawa do świadczeń lub zmniejszenia ich wysokości.

4. Nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń ani zmniejszenia ich wysokości osiąganie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy albo zatrudnienia sezonowego lub dorywczego przez emeryta lub rencistę, który ukończył 65 lat mężczyzna i 60 lat kobieta."

W 1988 r. osiąganie przez emeryta lub rencistę wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy albo zatrudnienia sezonowego lub dorywczego nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń ani zmniejszenia ich wysokości, jeżeli osiągane wynagrodzenie łącznie w tym roku nie przekroczy kwoty 480.000 zł.
Do czasu określenia zawodów deficytowych na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty, w brzmieniu nadanym w § 1 pkt 4 niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy wykazy stanowisk w zawodach deficytowych stosowane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:
1)
§ 1 pkt 1 stosuje się do wynagrodzeń osiąganych przez emerytów i rencistów począwszy od dnia 1 stycznia 1989 r.,
2)
§ 1 pkt 2-4 stosuje się do wynagrodzeń (przychodów) osiąganych począwszy od dnia 1 stycznia 1988 r.