Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.180.1114

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1998 r. w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych (Dz. U. Nr 134, poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ławników wybiera się do wojskowych sądów okręgowych.";

b)
w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) pozostałych będących w czynnej służbie wojskowej.";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Prezesi wojskowych sądów okręgowych, co najmniej na trzy miesiące przed upływem kadencji ławników wojskowych, podają dowódcom garnizonów, znajdujących się na obszarze właściwości tych sądów, liczbę ławników w poszczególnych stopniach wojskowych, którzy powinni być wybrani w danym garnizonie na następną kadencję.";

3)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Imienne listy żołnierzy wybranych na ławników dowódca jednostki wojskowej przesyła niezwłocznie dowódcy garnizonu oraz ogłasza w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej.

2. Dowódca garnizonu przekazuje imienne listy ławników prezesom właściwych wojskowych sądów okręgowych.";

4)
§ 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"§ 18. Odwołanie ławnika ogłasza się w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej.

§ 19. O odwołaniu ławnika dowódca jednostki wojskowej zawiadamia prezesa właściwego wojskowego sądu okręgowego i dowódcę garnizonu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.