§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.22.115

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2010 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 27, poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) realizacja zadań określonych w odrębnych przepisach lub w ustanowionych przez Komisję Europejską zasadach udzielania i rozliczania pomocy publicznej określonych w komunikacie Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009, str. 1);",

b)
po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) monitorowanie i raportowanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poziomu pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom ze środków Funduszu;

9) techniczno-organizacyjna obsługa Dyrektora Krajowego Biura.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Dyrektor Krajowego Biura kieruje Krajowym Biurem przy pomocy zastępców powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Krajowego Biura za zgodą dysponenta Funduszu.

2. Dyrektor Krajowego Biura powołuje i odwołuje głównego księgowego Funduszu za zgodą dysponenta Funduszu.

3. W skład Krajowego Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Analiz;

2) Wydział Prawny;

3) Wydział Kadr;

4) Wydział Finansowy;

5) Wydział Kontroli Wewnętrznej;

6) Wydział Organizacji i Obsługi Technicznej;

7) Stanowisko do spraw współpracy z instytucjami gwarancyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) Stanowisko do spraw obsługi infolinii i informacji zewnętrznej;

9) Stanowisko do spraw monitorowania i raportowania poziomu pomocy publicznej;

10) Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.";

3)
w § 4:
a)
w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) wykonuje zadania zlecone przez dysponenta Funduszu określone w odrębnych przepisach lub w ustanowionych przez Komisję Europejską zasadach udzielania i rozliczania pomocy publicznej określonych w komunikacie Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego;

9) prowadzi działalność informacyjną dotyczącą funkcjonowania Funduszu.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor Krajowego Biura może przekazać, w drodze upoważnienia, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 9, kierownikom Biur Terenowych, określając jednocześnie zakres ich kompetencji.",

c)
w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wykonywać zadania wynikające z art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).";

4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Do zakresu działania Biur Terenowych należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z Funduszu;

2) wypłata świadczeń pracowniczych na zasadach określonych w ustawie oraz innych świadczeń na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) przyjmowanie zwrotu świadczeń wypłaconych z Funduszu;

4) dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń;

5) monitorowanie i prowadzenie ewidencji umów o przyznanej przedsiębiorcom pomocy publicznej ze środków Funduszu.";

5)
w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Stanowisko do spraw wypłat świadczeń i monitorowania udzielonej pomocy publicznej;";

6)
w § 7 w ust. 1:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wykonuje czynności w zakresie wypłaty lub odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) reprezentuje Fundusz w sprawach określonych w art. 15 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców;".