Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.155.763

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych (Dz. U. Nr 124, poz. 552, z 1992 r. Nr 99, poz. 497, z 1993 r. Nr 132, poz. 636, z 1994 r. Nr 138, poz. 734 i z 1995 r. Nr 154, poz. 799) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwartalne stawki ryczałtu wynoszą:

1) od przychodów proboszczów:

w parafiach o liczbie mieszkańcówzłotych
powyżejdo
1.000233
1.0002.000263
2.0003.000284
3.0004.000308
4.0005.000334
5.0006.000363
6.0007.000393
7.0008.000424
8.0009.000456
9.00010.000494
10.00012.000535
12.00014.000581
14.00016.000629
16.00018.000681
18.00020.000735
20.000796

2) od przychodów wikariuszy:

w parafiach o liczbie mieszkańcówjeżeli siedziba parafii znajduje się:
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5.000 do 50.000powyżej 50.000
w złotych
1.00083153214
1.0003.000214224224
3.0005.000224235245
5.0008.000229245250
8.00010.000235255261
10.000245261266"
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.