Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.13.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1978 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 241, z 1976 r. Nr 13, poz. 76 i z 1977 r. Nr 26, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) za wypisy z ksiąg stanu cywilnego:

a) wyciąg 30 zł,

b) odpis skrócony 50 zł,

c) odpis zupełny 80 zł";

2)
w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Opłata skarbowa za przepustki w małym ruchu granicznym wynosi:

1) za przepustkę jednorazową 20 zł;

2) za przepustkę stałą 50 zł;

2. Opłata skarbowa za wizy udzielane cudzoziemcom wynosi:

1) za wizę pobytową jednokrotną 700 zł;

2) za wizę pobytową 2- do 4-krotną 1.500 zł;

3) za wizę pobytową wielokrotną 2.000 zł;

4) za wizę przejazdową jednokrotną 200 zł;

5) za wizę przejazdową 2- do 4-krotną 250 zł;

6) za wizę przejazdową wielokrotną 350 zł;

7) za wizy zbiorowe, udzielane pasażerom statków obsługiwanych przez polskie biura podróży w ramach rejsów turystycznych, uprawniające do pobytu grupowego w rejonie miasta portowego do 48 godzin - od każdej osoby 70 zł;

8) za wizę udzieloną cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce na pobycie czasowym na okres:

a) do 2 dni 150 zł,

b) powyżej 2 dni 250 zł;

9) za wizę udzieloną cudzoziemcowi:

a) powrotną jednokrotną 250 zł,

b) powrotną wielokrotną 700 zł;

10) za wizę udzieloną w przejściu granicznym cudzoziemcowi, który pobyt w Polsce przeterminował o okres:

a) do 2 dni 250 zł,

b) ponad 2 dni do 7 dni 600 zł,

c) ponad 7 dni 900 zł;

11) za wizę nie wymienioną w pkt 1 - 10 350 zł.";

3)
w § 33 ust. 8, 9 i 12 otrzymują brzmienie:

"8. Opłata skarbowa za zezwolenie:

1) na działalność handlową prowadzoną przez zagraniczne przedsiębiorstwo lotnicze wynosi 500 zł;

2) na prowadzenie na obszarze PRL oddziału handlowego, oddziału banku lub przedsiębiorstwa przez osoby mające siedzibę za granicą wynosi 50.000 zł;

3) na prowadzenie na obszarze PRL biura informacji technicznej przez osoby mające siedzibę za granicą wynosi 33.500 zł.

9. Opłata skarbowa za przedłużenie ważności zezwolenia wynosi:

1) na prowadzenie na obszarze PRL oddziału handlowego, oddziału banku lub przedsiębiorstwa przez osoby mające siedzibę za granicą 33.500 zł;

2) na prowadzenie na obszarze PRL biura informacji technicznej przez osoby mające siedzibę za granicą 16.700 zł.";

"12. Opłata skarbowa za zezwolenie na wprowadzenie do obrotu leku zagranicznego wynosi 33.500 zł.";

4)
§ 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Opłata skarbowa za zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wykonywany pojazdami samochodowymi, zarejestrowanymi i mającymi stałe miejsce postoju za granicą oraz należącymi do osób fizycznych lub prawnych mających za granicą stałe miejsce zamieszkania (siedzibę), wynosi:

1) na przewóz jednorazowy 170 zł;

2) na przewóz wielokrotny w okresie miesiąca 600 zł;

3) na przewóz wielokrotny w okresie 3 miesięcy 1.200 zł;

4) na przewóz wielokrotny w okresie do 1 roku 2.500 zł;

5) na przewóz wielokrotny w okresie dłuższym niż 1 rok 5.000 zł;

6) na przewóz regularny 5.000 zł.";

5)
§ 60 skreśla się;
6)
w § 62 ust. 2 dodaje się nowy pkt 2a w brzmieniu:

"2a) poręczenia składane na umowie kredytu nie zabezpieczonego wekslem, udzielanego ludności na zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej i zapłatę należności za usługi wykonywane przez te jednostki;";

7)
w § 62 ust. 3 pkt 3 skreśla się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1978 r.