§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.34.257

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  1.
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia (Dz. U. Nr 27, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:
1)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jednostki gospodarki uspołecznionej, o których mowa w ust. 1, działające na obszarze województw: stołecznego warszawskiego, łódzkiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego i wrocławskiego, które osiągną przyrost efektów rzeczowych o 10% w stosunku do efektów 1987 r., określonych w ust. 1, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego oraz wykonają zadania rzeczowe w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury technicznej, są zwolnione z podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń za II półrocze 1988 r.",

2)
dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymują oznaczenie ust. 3 i 4.