Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.262.2196

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 78, poz. 835 oraz z 2003 r. Nr 95, poz. 870) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.

ZAŁĄCZNIK 

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

wzór

Legitymacja została wydrukowana na papierze ze znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV.

AWERS

1. Druk wykonany offsetem w technice irysu. Tło giloszowe z elementami mikrodruku, aktywne w świetle UV.

2. Miejsce na zdjęcie zaznaczone poddrukiem.

3. W górnej części znajduje się znak graficzny "GIIF" wykonany techniką sitodruku.

4. Czarne napisy:

a) Legitymacja Służbowa Kontrolera

b) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.)

c) Ważna do dnia .........

d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej

e) Czarny kontur orła

f) Rzeczpospolita Polska

g) Ministerstwo Finansów

h) Czterocyfrowy numer

i) Nazwisko ........

j) Imię ........

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe wykonane techniką offsetu.

2. Czarne napisy:

a) Czarny kontur orła

b) Ministerstwo Finansów

c) Generalny Inspektor Informacji Finansowej

FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Legitymacja zalaminowana folią zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne w świetle UV.