Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.170.1334

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 85, poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2:
a)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) EU-SILC-1G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

9b) EU-SILC-1I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;",

b)
po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

"15a) SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

15b) SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny;",

c)
po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

"16a) ZD-A - praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL;

16b) ZD-I - wejście ludzi młodych na rynek pracy. Ankieta modułowa BAEL;",

d)
dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

"18) Ankieta C 2009 - badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym;

19) Ankieta PL 2009 - badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym;";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
po wzorze formularza DS-51I - turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny dodaje się wzory formularzy:
EU-SILC-1G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,
EU-SILC-1I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny,
b)
po wzorze formularza SSI-02 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego dodaje się wzory formularzy:
SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego,
SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny,
c)
po wzorze formularza ZD - ankieta. Badanie aktywności ekonomicznej ludności dodaje się wzory formularzy:
ZD-A - praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL,
ZD-I - wejście ludzi młodych na rynek pracy. Ankieta modułowa BAEL,
d)
po wzorze formularza ZG - badanie aktywności ekonomicznej ludności. Kartoteka gospodarstwa domowego dodaje się wzory formularzy:
Ankieta C 2009 - badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym,
Ankieta PL 2009 - badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym,

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:
a)
G-10.1 k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,
b)
G-10.1(w)k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej,
c)
G-10.4(D)k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej,
d)
G-10.4(Ob)k - sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną,
e)
RRW-28 - sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego,

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 EU-SILC-1G

EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI

KWESTIONARIUSZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

grafika

EU-SILC-1I

EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI

KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY

grafika

SSI-10G

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego

grafika

SSI-10I

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Kwestionariusz indywidualny

grafika

ZD-A

PRACA

NIEREJESTROWANA

ANKIETA MODUŁOWA

BAEL

IV kw. 2009 r.

grafika

ZD-I

WEJŚCIE LUDZI

MŁODYCH NA RYNEK

PRACY

ANKIETA MODUŁOWA

BAEL

II kw. 2009 r.

grafika

ANKIETA C 2009

grafika

ANKIETA PL 2009

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 G - 10.1 k

Sprawozdanie o działalności

podstawowej elektrowni

cieplnej zawodowej

grafika

G-10.1(w)k

Sprawozdanie o działalności

podstawowej elektrowni

wodnej/elektrowni wiatrowej

grafika

G - 10.4(D)k

Sprawozdanie o działalności

przedsiębiorstwa energetycznego

zajmującego się dystrybucją

energii elektrycznej

grafika

G - 10.4(Ob)k

Sprawozdanie

przedsiębiorstwa energetycznego

prowadzącego obrót energią elektryczną

grafika

RRW-28

Sprawozdanie kwartalne

o produkcji, zapasach

i rozdysponowaniu

alkoholu etylowego

grafika